Økonomi

Alt du skal vide om kontingent, skattefri gaver, medlemsopgørelse, landslotteri og andet, der kan hjælpe dig i dit arbejde som kasserer.

Kontingent

Udgangspunktet i korpsets vedtægter er, at alle medlemmer betaler et årligt kontingent på minimum 75 kroner. Det er den enkelte gruppe, som selv fastsætter sit kontingent for de enkelte enheder, lige som det er gruppen, der fastsætter, hvor mange gange om året, der skal opkræves kontingent.

Hvorfor betaler vi kontingent? 

 • Det er en måde at få finansieret det lokale spejderarbejde
 • Det er måden, vi bekræfter vores medlemskab
 • Det er grundlag for tilskud fra kommuner til grupperne og tipsmidler til korpset

Hvad bruger vi kontingentet til? 

 • Lokale aktiviteter for vores børn og unge
 • Udvikling af nye aktiviteter regionalt og nationalt
 • Husleje ude i grupperne 
 • Forsikringer
 • Informationer og magasiner
 • Drift af Administrationscentrets mange opgaver

Hvad bruger vi medlemstal til?

 • Som dokumentation for vores aktiviteter
 • Synlighed i forhold til politisk interessevaretagelse

Hvis ikke der opkræves kontingent, bliver resultatet:

 • Lavere tilskud fra kommunen til gruppen
 • Færre penge til aktiviteter
 • Mindre synlighed

Hjælp hinanden

Det er en stor opgave at sikre kontingentopkrævning og medlemsregistrering, så der er brug for at alle i gruppen hjælper og tager ansvar. Det er vores anbefaling at ind- og udmeldelse bliver registreret løbende, at kontaktinformationer til medlemmerne er opdateret, og der bliver fulgt op på opkrævninger. 

Tips til opkrævning af kontingent via medlemsservice

Medlemsopgørelse

Hvert år i januar skal alle medlemmer hos KFUM-Spejderne bekræftes. Det sker i forbindelse med medlemsopgørelsen eller medlemsbekræftelsen.

Pernille Bille Tvedt

Medlemsopgørelse: Sådan hænger det sammen

Hvilke medlemmer kan bekræftes?

Når medlemsopgørelsen er åben i Medlemsservice, skal du bekræfte, hvilke medlemmer har betalt kontingent. Dem vælger du ud fra listen over medlemmer, som opfylder et af to krav:

 • Er aktivt medlem pr. 31.12 i det pågældende år.
 • Er stoppet som medlem, men har været medlem mindst 3 måneder i løbet af året

I medlemsopgørelsen bekræfter gruppen tre ting:

 • At medlemmet har betalt minimum 75 kroner i kontingent i løbet af året.
 • At gruppen har afholdt generalforsamling i løbet af året.
 • At gruppen har samværsregler, og hvornår de sidst er revideret.

Sådan gør du

Tænk ikke for meget over betingelserne ovenfor. Medlemsservice sørger for selv for, at du kun kan vælge mellem medlemmer, som opfylder mindst en af betingelserne.

Kontingent

I stedet kan du koncentrere dig om at tjekke, at hvert enkelt medlem har betalt minimum 75 kroner i kontingent i kalenderåret. Kontingentet skal være betalt af medlemmet selv, en forælder eller værge. Hvis kommunen eller en støtteforening har betalt kontingentet, kan medlemmet altså ikke bekræftes i medlemsopgørelsen, og du skal ikke krydse det af. Hvis du ikke har oplysninger om, hvem der har betalt kontingent, så spørg gruppens kasserer. Det, som skal bekræftes, er kontingentbetalingen og ikke medlemsskabet.

Oplever du, at der mangler personer på listen i medlemsservice – fx nye medlemmer, du lige har meldt ind – kan du opdatere listen i Medlemsservice. Er du i tvivl om, hvordan du gør det, kan du kontakte administrationscenteret.

Generalforsamling

Har gruppen holdt generalforsamling? Udover at bekræfte, at medlemmerne har betalt minimum 75 kroner, skal gruppen også bekræfte, at der har været afholdt generalforsamling og sætte dato på, hvornår den blev afholdt.

Samværsregler

Har gruppen samværsregler? Fra 2018 har alle grupper skulle fortælle, om de har samværsregler eller ej. Har gruppen samværsregler, som er godkendt af gruppebestyrelsen, skal der ligeledes tilføjes en dato for godkendelsen.

Hjælp til medlemsopgørelsen

I Medlemsservice finder du den til enhver tid gældende vejledning til medlemsopgørelsen. Den bliver løbende opdateret med skærmbilleder og step-by-step guide til, hvad du skal gøre.

Har du spørgsmål til medlemsopgørelsen, kan administrationscenteret altid hjælpe dig. Skriv en mail til info@kfumspejderne.dk eller ring på 70 10 26 66, så er vi klar til at hjælpe og svare på spørgsmål.

Fripladsordningen

KFUM-Spejderne i Danmark vil gerne gøre det muligt, at også børn fra økonomisk trængte familier kan få lov at opleve fællesskabet i en spejdergruppe.

Friplads til spejdere

Hvis man som gruppe oplever, at børn eller unge gerne vil være med i gruppens fællesskab, men at familierne fravælger det, fordi de ikke har penge til kontingentet, kan man søge om friplads ved at udfylde ansøgningen. Fripladsordningen gør det muligt for børn og unge at være spejdere på lige fod med deres kammerater. Du finder ansøgningsskemaet i boksen til højre.

Om fripladsordningen

Det er vigtigt for børn og unges udvikling, at de har en fritidsaktivitet, hvor de møder et andet fællesskab end i skolen. Hos KFUM-Spejderne udvikler vi børn og unge gennem udfordrende aktiviteter og positive oplevelser. Vi tilbyder et unikt fællesskab, der er præget af åbenhed og accept. Det gavner især børn og unge, som af økonomiske årsager har svært ved at komme ind i et fællesskab og vedligeholde betydende relationer.

Hvad dækker en friplads?

En friplads dækker som minimum gruppens udgift til korpsafgift i et år. I praksis er det 4 x 112 kroner, som refunderes til gruppen. Gruppen skal derfor selv sørge for dækning af forskellen mellem gruppens kontingent og korpsafgiften. Barnets forældre forpligter sig dog til at betale 75 kroner pr. år, som skal opkræves af gruppen. Det gør vi for, at barnet kan opfylde kravet om minimumsbetaling i forhold til udlodningsmidler. Vær opmærksom på, at beløbet skal betales af barnet selv, forældre eller værge. Udgifter til udstyr, weekendture og lignende kan på nuværende tidspunkt ikke dækkes af fripladsordningen, men vi håber på at finde en løsning på den udfordring, så vi kan sende flere midler.

Hvem kan søge fripladsordningen?

Alle grupper kan søge om friplads til et eller flere børn i gruppen. Det er et tilbud til gruppen, men gruppen er ikke forpligtet til at modtage børn og unge under fripladsordningen. Vær opmærksom på, at det er gruppen, som skal søge friplads og ikke forældrene.

Hvem kan gruppen søge friplads til?

Gruppen kan søge friplads til både nye og eksisterende medlemmer, som ellers ikke ville kunne være en del af gruppens fællesskab pga. forældrenes økonomiske situation.

Hvordan vurderer I, hvem der kan få friplads?

Som udgangspunkt lader vi gruppen vurdere, om et bestemt barn har brug for at få en friplads. Derfor er det gruppen, som ansøger om friplads på vegne af familien. Systemet er baseret på tillid. Vi beder om få oplysninger og tror på, at gruppen selv bedst ved, om en friplads er nødvendig for barnet eller den unge. Det er administrationscenteret, som modtager og behandler ansøgningerne i fortrolighed.

Hvor kommer pengene fra?

Pengene til friplads kommer fra frivillige gave-indbetalinger. Samtidig er der sat en mindre pulje penge af til at dække ansøgninger, som ikke kan dækkes via frivillige indbetalinger. Du kan lave en frivillig indbetaling her og give et barn en mulighed for at komme til spejder. Læs mere under ‘Skattefri gaver’ herunder.

Hvordan udbetales pengene til gruppen?

Gruppen får refunderet korpsafgiften for det antal børn og unge, som gruppen har fået friplads til. Det sker i februar måned.

Har du spørgsmål til ordningen, kan du kontakte administrationen på korpskontoret på info@kfumspejderne.dk eller telefon 70 10 26 66.

Lån til byggeri og ombygning

KFUM-Spejdernes Ejendomspulje og Jens Granes Fond låner penge til grupper og centre, som ønsker at etablere eller renovere deres spejderfaciliteter.

Foto: Frederik Kehlet

Jens Granes Fond og Ejendomspuljen

Korpset har to puljer, hvis formål er at hjælpe enheder i korpset med etablering af lejr- og mødefaciliteter til spejderbrug. Midlerne fra de to puljer kan lånes ud til køb af lejrgrunde, opførelse eller køb af ejendomme, herunder også skibe. Der ydes også lån til ombygning af eksisterende faciliteter.

Hvor meget kan der lånes?

Da midlerne i Jens Granes Fond og i Ejendomspuljen er begrænsede, er der loft over hvor store beløb der kan lånes ud til den enkelte gruppe. Loftet er 30% af investeringen dog maks. 100.000 kr.

Ansøgning til Jens Granes Fond og Ejendomspuljen

Der benyttes samme ansøgningsskema til Jens Granes Fond og Ejendomspuljen, som kan fås ved henvendelse til Administrationscentret eller downloades fra denne side.

Ansøgninger kan indsendes på alle tider af året – de behandles løbende af korpsets Forretningsudvalg. Bemærk, at ansøgning skal indsendes, før projektet igangsættes. Ansøgningsskemaer sendes til Administrationscentret. Som bilag til ansøgningen skal vedlægges følgende:

 • Projektbeskrivelse, herunder formålet med køb/ombygning
 • Kortskitse/tegning
 • Fotos
 • Specifikation af købesum/byggeomkostninger. Sidstnævnte i form af tilbud fra håndværkere o. lign.
 • Senest afsluttede regnskab med resultatopgørelse og balance
 • Vedtægter for selvejende institutioner/fonde

Kontakt

Spørgsmål om lån i de to puljer kan rettes til administrationen på tlf. 70 10 26 66 eller på mail info@kfumspejderne.dk.

Ansøg

Hent ansøgningsskema til Ejendomspuljen og Jens Granes Fond.

Skattefri gaver

KFUM-Spejderne i Danmark er godkendt til at kunne modtage gaver, som giverne kan trække fra i skat efter de samme regler som gælder for gaver/bidrag til f.eks. Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors eller Kræftens Bekæmpelse.

Foto: Lisbeth Simonsen

Giv en skattefri gave

For grupper, distrikter, centre og projekter betyder det, at støttemedlemmer og sponsorer med fordel kan give deres bidrag til gruppen og samtidig få et skattemæssigt fradrag.

For at få fradrag for donationen skal giveren oplyse cpr.nr./cvr.nr. sammen med donationen, så sørger KFUM-Spejderne for at indberette donationen til Skat. Husk også at oplyse, hvem der skal modtage pengene.

Giv en donation via bankoverførsel eller MobilePay

Du kan give en donation ved at overføre pengene til KFUM-Spejdernes konto i Danske Bank på konto nr. 4183-4330164069. Vil du hellere bruge MobilePay, kan du sende pengene til 72642.

Uanset om du bruger bankoverførsel eller Mobilepay, skal du sammen med donationen oplyse dit cpr.nr. eller cvr.nr. for at kunne få fradrag. Derudover skal du skrive, hvem der skal modtage pengene (fx en gruppe, et distrikt, et center eller et projekt).

Du kan også bruge bankoverførsel og MobilePay til at støtte KFUM-Spejdernes fripladsordning, som gennem frivillige indbetalinger sikrer, at børn og unge fra økonomisk trængte familier kan gå til spejder. Læs mere om KFUM-Spejdernes fripladsordning her på siden højere oppe.

Giv en donation via Betternow

KFUM-Spejderne findes på indsamlingssiden Betternow. Her kan grupper, distrikter og centre oprette deres egne indsamlinger til konkrete projekter. Det kan være til sommerlejren, nye materialer eller et projekt. Givere kan betale med kreditkort. Du kan også finde et projekt, som du har lyst til at støtte eller støtte et barn til spejder her.

Reglerne for fradrag

Du får fradrag for alle bidrag op til 17.200 kroner (2022). Indberetningen sker automatisk, da KFUM-Spejderne indberetter gaverne direkte til SKAT. Det giver den yderligere fordel, at KFUM-Spejderne får mulighed for at opretholde ordningen om skattefrie gaver, fordi det hvert år kræver et tilstrækkeligt antal givere.

Vidste du, at…

…KFUM-Spejderne årligt har brug for minimum 100 bidrag over 200 kroner for at kunne opretholde ordningen.

Landslotteri og lodsedler

KFUM-Spejdernes landslotteri giver gruppen mulighed for at tjene penge til fx sommerlejre, nyt udstyr og aktiviteter. Her på siden finder du alt, hvad du har brug for at vide om landslotteriet.

Forside til landslotteri 2024, der forestiller tre børn ved et bål, der rister skumdfiduser.
Foto: Britta Søgaard Bautrup

KFUM-Spejdernes landslotteri er en årlig tilbagevendende begivenhed. Formålet med landslotteriet er at give grupperne en mulighed for at tjene penge, men grupperne bestemmer selv, om de vil være med. Landslotteriet giver synlighed i lokalområdet, selvtilliden vokser hos de unge spejdere, der finder modet til at sælge lodsedler, og endelig er der mange penge at tjene til gruppens aktiviteter, lejre og nyt udstyr. 

Salgsprisen på lodsedler er 25 kr. pr. stk. Hvor meget hver gruppe kan tjene pr. lod afhænger af, om man har valgt at købe lodsedler fra korpset med returret eller uden returret. Igen i 2024 tjener grupperne henholdsvis 14 eller 17 kr. pr. lod. Salgsperioden går fra sidst i januar og til midt maj.

Bestilling af lodsedler

Lodsedlerne kan bestilles fra begyndelsen af december 2023 via det link, som er sendt til gruppens leder og kasserer. Lodsedlerne bliver bestilt i bundter á 100 stk. Bestilles to bundter, vil gruppen altså modtage 200 stk. lodsedler. I kan bestille så mange lodsedler, som gruppen har mod på at sælge. Det er også muligt at bestille flere lodsedler senere i salgsperioden, hvis der stadig er på lager. Der trykkes i år 90.000 lodsedler.

Lodsedlerne pakkes og udsendes til den lotteri-ansvarlige i gruppen, og der sendes med GLS eller PostNord til privatadresser eller pakkeboks. Gruppen betaler ikke levering af lodsedlerne. Sammen med lodsedlerne modtager I ligeledes et infobrev om landslotteriet. Infobrevet kan også downloades her.

Lodsedler med og uden returret

Gruppen kan tjene 17 kr. pr. lodseddel, hvis I bestiller uden returret og selv bærer risikoen for, at der er usolgte lodsedler tilovers. Hvis I bestiller med returret, kan gruppen tjene 14 kr. pr. lodseddel.

Returnering af lodsedler

Lodsedler, bestilt med ret til returnering, skal være modtaget senest en måned før Landslotteriet er slut (den 10. april 2024), så andre grupper har mulighed for at købe flere lodsedler. Det betyder også at lodsedlerne skal være i fin stand og i hele hæfter med 10 stk., så de kan videresælges. Gruppen betaler selv for porto for forsendelse af retur-lodsedler. Du finder returseddelen til højre.

Afregning af lotteri

Når lotteriet er afsluttet, udsendes en samlet faktura til gruppens kasserer. Her vil det fremgå, hvor mange lodsedler, der er bestilt og evt. fraregnet returneret lodsedler. Betalingsfristen vil fremgå af fakturaen.

MobilePay

Flere grupper har succes med at bruge MobilePay, når de sælger lodsedler. Længere nede på siden her finder gruppen gode råd til at komme i gang med MobilePay. På bagsiden af blokken med lodsedler har vi gjort plads til, at I kan skrive gruppens MobilePay-nummer, så spejderne nemt kan tage nummeret med rundt.

Intern konkurrence

I 2024 kan gruppen igen deltage i den interne konkurrence om et gavekort på 30.000 kr. til et ophold på Houens Odde, som fx kan bruges på en centerlejr eller weekendtur for 40 personer. For at deltage skal gruppen udfylde bagsiden af hvert bundt lodsedler med gruppens gruppenummer. Bagsiden med tydeligt gruppenummer skal sendes til KFUM-Spejderne i Danmark, Wagnersvej 33, 2450 København SV. Lodder til den interne konkurrence skal være KFUM-Spejderne i Danmark i hænde senest 15. juni 2024.

De vandt sommerlejren

I 2021 var KFUM-Spejderne i Herlufmagle den heldige vinder af den interne konkurrence, hvor præmien var én uges sommerlejr for 40 spejdere på Houens Odde. Læs historien her.

Gevinster

I 2024 er der i alt 368 gevinster til en samlet værdi af ca. 275.000 kroner. Hovedgevinsterne er tre gavekort à 20.000 kr. til FDM-Travel. Derudover kan man vinde:

 • Gavekort til Knuthenborg 15 stk. à 6000 kr.
 • Gavekort til cafébesøg 350 stk. à 299 kr.

Læs den gode historie om Nicklas, der fik gevinst på sit sidste lod.

Ekstrachancen

Derudover kan man deltage i en ekstra lodtrækning ved at registrere sin lodseddel på kfumspejderne.dk/ekstrachancen. Her trækkes én vinder af en overnatning på det flydende shelter på Houens Odde for op til otte personer.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte korpskontoret på lotteri@kfumspejderne.dk eller telefon 70 10 26 66.

Vigtige datoer for landslotteriet 2024

 • December 2023: Bestilling af lodsedler via BlackBox.
 • Uge 2-3 2024: Udsendelse af bestilte lodsedler.
 • 20. januar: Salgsperioden begynder.
 • 1. marts: Sidste frist for bestilling af lodsedler med returret.
 • 10. april: Frist for returnering af lodsedler med returret.
 • 19. maj: Salgsperioden slutter.
 • 15. juni: Gevinstlodder skal være korpskontoret i hænde.
 • 15. juni: Sidste chance for deltagelse i Ekstrachancen.
 • 15. juni: Lodder til den interne konkurrence skal være kontoret i hænde.
 • 16. juni: Trækning i den interne konkurrence
 • Efterår 2024: Regnskab for landslotteri 2024 offentliggøres her på siden.

Bestil det nye lotterimærke

Fra 2021 er det blevet muligt for gruppen at købe et mærke til de spejdere, der deltager, som en ekstra anerkendelse. Evt. overskud af mærker kan ikke returneres. Lotterimærket bestilles sammen med lodsedlerne.

Landslotterimærket for landslotteriet 2024

Indsamlingstilladelse

KFUM-Spejderne i Danmarks indsamlingstilladelse.

Regnskabsark

I finder her regnskabsark til PC og udprint, så I nemt kan holde styr på, hvor mange lodsedler, der er uddelt til spejderne i gruppen, givet tilbage, afregnet mm.

Returseddel

Hvis I skal sende usolgte lodsedler retur, skal I bruge denne returseddel.

Spørgsmål og svar

Se hyppigt stillede spørgsmål og svar om landslotteriet her.

Tips og tricks

Læs tips og tricks til landslotteriet fra andre grupper.

Saml ind med Betternow

Hvis I har et konkret projekt, som I gerne vil samle penge ind til i gruppen, så har I mulighed for at gøre det under indsamlingstjenesten BetterNow.

Foto: Johny Kristensen

Saml ind med BetterNow

Det er nemt og enkelt at oprette en indsamling, og donorer kan betale med betalingskort og MobilePay. Derudover er det gratis at oprette en indsamling, og der er ikke nogen udgifter for gruppen.

Sådan får I de indsamlede penge

Betternow udbetaler de indsamlede penge til KFUM-Spejdernes administration en gang om måneden. Herfra udbetales pengene til gruppen.

Sådan opretter du en indsamling

 • Gå ind på dk.betternow.org/charities/kfum-spejderne eller www.betternow.dk og søg på KFUM-Spejderne for at finde vores side.
 • Tryk på ’Start indsamling’ og du er i gang. Du guides gennem fire punkter, hvor du bl.a. skal skrive lidt om, hvad du samler ind til samt uploade et foto.
 • Del jeres indsamling med alle i spejdergruppens netværk via de sociale medier (f.eks. Facebook, X, e-mail), og I er klar til at modtage donationer til jeres indsamling.

Ingen gebyrer

Administrations- og transaktionsgebyrer til Betternow dækkes af KFUM-Spejderne i Danmark, således at gruppen modtager det fulde, indsamlede beløb.

MobilePay til gruppen

I takt med at småmønterne i lomme og sedlerne i pungen efterhånden er blevet afløst af elektronisk betaling, er det blevet endnu vigtigere også at kunne modtage på anden vis. Et MobilePay-nummer til gruppen er derfor stadig en god mulighed.

Ulve synger
Foto: Elsebet Kjems Gregersen

Kom godt i gang med MobilePay

Og det er nemt at komme i gang. Alt I skal bruge er gruppens CVR-nummer. Herfra kan I oprette en MyShop-aftale og samtidig få et femcifret MobilePay-nummer. Efter tilmeldingen modtager I klistermærker med jeres MobilePay-nummer, som I kan bruge på pengekassen, salgsskiltet og andre steder, hvor folk skal betale til jer.

Gebyrer og abonnement

Tidligere kunne man som gruppe oprette sig gratis og uden abonnementsafgift via KFUM- Spejderne. Denne mulighed eksisterer ikke mere. Det er blevet dyrere at oprette og bruge MobilePay end tidligere. Det koster nu for alle et etgangsbeløb på 999 kr. (2021) at oprette en konto hos MobilePay MyShop.

Derudover er der et abonnementsgebyr på 49 kr. om måneden og transaktionsgebyrer. En transaktion koster mellem 0,30 kr. til 0,75 kr. pr. stk. afhængig af antallet af transaktioner.

Du kan læse mere om det nye abonnement på MobilePay MyShops hjemmeside her.

Sådan opretter du MobilePay

 • Gå ind på mobilepay.dk/myshop og klik på “tilmeld min virksomhed”
 • Opret login med e-mail og adgangskode
 • Udfyld herefter oplysninger om gruppen inkl. CVR-nummer og bankoplysninger
 • Inden gruppens MyShop bliver aktiv, skal gruppens bestyrelse underskrive aftalen.

Tilskudsmuligheder

For at en gruppe kan fungere og løbende udvikle sig, vil der ofte være behov for at indhente tilskud til drift og udvikling fra forskellige samarbejdspartnere.

Tilskudsmuligheder

Det kan være fonde, offentlige institutioner og forvaltninger. Der er mange muligheder, og her er en række ideer til at søge tilskud.

 • Ved nystart af en gruppe er der mulighed for at søge om et tilskud fra korpset på kr. 5.000 til indkøb af telte, gryder og andet grej. Ønsker man at søge dette tilskud, sendes en mail til info@kfumspejderne.dk.
 • Nystarttilskud fra distriktet. Søges direkte hos det enkelte distrikt hvor der kan være forskellige regler og muligheder.
 • Menighedsråd
 • Banker
 • Legater
 • Sct. Georgs Gilde, Y-Men’s Club og Lions Club
 • Sætte gruppens aktiver på aktier. Gruppen kan f.eks. sælge aktier på gruppens hytte eller teltmateriel
 • Fonde – landsdækkende såvel som lokale fonde
 • Det har vist sig, at der mange steder lokalt er fonde, oprettet til støtte for lokale initiativer for børn og unge. Fondene kan f.eks. være oprettet af midler fra nedlagte missionshuse, forsamlingshuse eller lign.
 • Initiativstøtte (IS) fra Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Friluftsrådets Tips- og Lottotilskud
 • Kunststyrelsen
 • Skov og Naturstyrelsen

Find legat

På Legatbogen.dk finder du en oversigt over fonde, legater og tilskudsmuligheder. Det er gratis at benytte siden.

Nyheder for kasserere

Find nyttige informationer for dig , der er kasserer i en gruppe hos KFUM-Spejderne. Hvis du er registreret i KFUM-Spejdernes medlemssystem med funktionen “kasserer”, modtager du fire gange om året et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og informationer.

Love og regler

Få overblik over vores vedtægter, bestemmelser, guidelines og forsikringer

Menu