Donation til fremtidens spejderhytter

Foto: Mathilde Pedersen

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 80 millioner kroner til et
kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse i hele landet.
Projektet udvikles og udføres i tæt samarbejde mellem Fonden, spejderne og FDF.

Foto: Fredrik Clement

Stor satsning for fremtidens spejderhytter

Rundt i landet står i omegnen af 2000 hytter og kredshuse, som hver uge samler godt 100.000 børn og unge, der er medlem af en lokal spejdergruppe eller FDF-kreds. Mange af dem er af ældre dato og skal i de kommende år enten renoveres eller skiftes ud. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond i samarbejde med spejderne og FDF igangsat en ambitiøs indsats, der skal bidrage til et kvalitetsløft af spejderhytter og kredshuse over hele landet og inspirere lokale foreninger til at træffe bæredygtige valg, når der i de kommende år skal renoveres eller bygges nyt.

Projektet består af to større initiativer, dels skal der udvikles en bæredygtig og funktionel spejderhytte, som uddeles til omkring 25 udvalgte lokalforeninger, dels blev der oprettet en pulje til bæredygtig renovering af udvalgte eksisterende hytter og kredshuse.

“Vi ved, at børn og unges oplevelser i naturen i fællesskab med andre skaber trivsel og mod. Vi ved også, at gode rammer for dette danner det bedste udgangspunkt for børnenes oplevelser. Den generøse donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond understøtter børnenes adgang til oplevelser i naturen, og det er med stor taknemmelighed, at vi går ind i dette stærke samarbejde. Der skal lyde en stor tak til fonden, som igennem hele processen har været yderst professionel, lyttende og nysgerrig på spejderbevægelsens værdier og udgangspunkt. Det lover godt for et stærkt partnerskab”

– Ole Buch Rahbek, generalsekretær i KFUM-Spejderne i Danmark

En bæredygtig og funktionel hytte

Vores hytter og kredshuse har en helt central funktion som mødested og base for ugentlige aktiviteter for børn, unge og frivillige. Der er stigende interesse for det aktive udendørsliv for børn og unge, og med projektet samarbejdes på tværs af spejderne og FDF om at udvikle en bæredygtig og funktionel hytte af høj kvalitet, som rummer de mest nødvendige basisfunktioner og kan fungere som mødested og base for aktiviteterne i det fri.

Ambitionen er at skabe et bud på fremtidens hytter og kredshuse i mindre skala, hvor hovedformålet er at inspirere til at være aktiv i det fri. Derudover er ambitionen, at hytten skal være i en prisklasse, hvor flere mindre foreninger også kan være med, hvis de i de kommende år skal bygge nyt. 

Spejderne og FDF-foreninger som til dagligt benytter hytter og kredshuse i hele landet inviteres ind i processen, hvor der indsamles gode idéer og input til hvad fremtidens spejderhytter og kredshuse skal kunne. 

De mange input  har været udgangspunktet for en arkitektkonkurrence, hvor der ud af 62 tegnestuer blev udvalgt fire, der tog udfordringen op og kom med deres bud på fremtidens hytte.

Den 31. marts 2023 blev konkurrencematerialet fra den A.P. Møllerske Støttefond offentliggjort, og de følgende fire, prækvalificerede , tegnestuer bød ind på fremtidens, bæredygtige hytte:

Tegnestuernes forslag blev afleveret anonymt den 15. juni 2023 og af en bedømmelseskomité vurderet ud fra følgende kriterier: Arkitektonisk kvalitet og den nytænkte idé. Opfyldelse af de beskrevne krav og ønsker til funktioner. Bæredygtighed. Samt Bygbarhed ift. præfabrikation of modulbyggeri.

Derudover  er det et konkurrenceparameter, at den foreslåede spejderfacilitet er i et prisleje, der gør det muligt at producere flest mulige hytter. Ønsket er, at skabe en ny hytte, som er funktionel, bæredygtig og fremstår som et ikonisk byggeri i mindre skala.

Den nye hytte

Vinderforslaget er lavet af LETH & GORI A/S, med Rønnow Arkitekter A/S og VEGA Landskab. Med Leth & Goris forslag til fremtidens spejderhytte nytænkes den klassiske spejderhytte i både form og funktion. Hytten åbner sig mod omgivelserne, trækker naturen ind og inviterer hyttens brugere til at være udenfor. Hytten, der primært er bygget af træ, er kompakt og rummer de mest nødvendige basisfunktioner for en spejderforening. Se vinderhytten her.


Vinderforslaget vil blive produceret og uddelt til op til 25 lokale foreninger, som bliver udvalgt på baggrund af ansøgninger til fonden. Den lokale forening, som modtager en hytte, skal bidrage med ressourcer i form af f.eks. økonomi, frivillige arbejdstimer, ejerskab og engagement.

Spejdergrupper og FDF-kredse, som er interesserede i at ansøge om en af de nye hytter, kan kontakte projektkonsulent Sofie Ilsøe Sjöblom sofie.sjoblom@spejderne.dk, for at blive vejledt i ansøgningsprocessen. Der åbnes for ansøgninger fredag den 1. december 2023. Fristen for at ansøge om en af hytterne er søndag 18. februar 2024.

Foto: Jens Thybo
Foto: Henrik Barfoed Larsen

Renoveringspulje til bæredygtig renovering

Gennem renoveringspuljen kunne lokale foreninger fra spejderne eller FDF søge støtte til renovering af hytter og kredshuse. Der kunne søges midler til bæredygtig renovering, som forlænger deres levetid og samtidig forbedrer anvendelsesmulighederne. Ansøgere er lokale foreninger, som ejer en hytte eller et kredshus på enten egen eller kommunal grund.

Puljen administreres af Den A.P. Møllerske Støttefond, og der var i 2023 to ansøgningsrunder til Fonden.

Første runde løb fra januar til april 2023. Anden ansøgningsrunde varede fra juni frem til september 2023.

Ofte stillede spørgsmål

Vedrørende renoveringspuljen:

 • Hvornår åbner renoveringspuljen?
  Puljen kunne ansøges via dette ansøgningsskema fra den 9. januar og frem til søndag den 30. april 2023 og igen fra juni og frem til september 2023.
 • Hvad skal ansøgningen indeholde?
  Ansøgningen skal indeholde en række oplysninger om den lokale forening og hytten/kredshuset. De konkrete oplysninger, som efterspørges ifm. ansøgningen vil fremgå på hjemmesiden og via ansøgningsskemaet.
 • Må Spejdercentre søge renoveringspuljen?
  Nej, puljen er forbeholdt lokale spejderhytter/kredshuse, som anvendes til ugentlige aktiviteter.
 • Kan renoveringspuljen søges til at bygge et nyt lokale til opbevaring?
  Der kan søges til bæredygtig renovering af spejderhytter/kredshuse, som forlænger hyttens/husets levetid og samtidigt forbedrer anvendelsesmuligheder, og der skal redegøres herfor i den konkrete ansøgning. Det vil i sidste ende være Fondens vurdering.
 • Vi mangler plads, kan vi søge til at udvide vores eksisterende hytte/kredshus?
  Nej, renoveringspuljen er til bæredygtig renovering og ikke til tilbygninger m.v.
 • Er solceller/nyt gulv/en tilbygning inden for puljen?
  Der kan søges til bæredygtig renovering af spejderhytter og kredshuse, som forlænger hyttens/husets levetid og samtidigt forbedrer anvendelsesmuligheder, og der skal redegøres herfor i den konkrete ansøgning. Det vil i sidste ende være Fondens vurdering.
 • Hvad hvis vi lejer vores hytte/kredshus hos xxx?
  Spejderhytten eller kredshuset skal være ejet af foreningen selv.
 • Hvad hvis vi bor i en kommunal hytte/kredshus, men har lejet den for en 20-årig periode og selv har vedligeholdet?
  Spejderhytten eller kredshuset skal være ejet af foreningen selv.
 • Der står noget om en Tilstandsrapport – hvilke krav er der til sådan en?
  Hvis der ansøges for over 100.000 kr. skal være vedlagt en Tilstandsrapport som bilag i ansøgningen. Denne skal være udarbejdet af en byggesagskyndig.

Ofte stillede spørgsmål bliver kontinuerlig opdateret på Spejdernes hjemmeside, som du kan læse her.

Ofte stillede spørgsmål vedrørende Fremtidens spejderhytte

 • Hvad kan søges?
  Der kan søges om at modtage et eksemplar af Fremtidens Spejderhytte, der doneres fra Den A. P. Møllerske Støttefond. Hytten er en mindre facilitet, der er udviklet for at understøtte udeliv og udeaktiviteter ifm. lokale spejder- og FDF-foreningers børne- og ungeaktiviteter. Hytten er et bæredygtigt alternativ til større hytter og er et resultatet en af en arkitektkonkurrence samt en brugerinddragelsesproces.
 • Hvornår åbnes der for ansøgninger?
  Ansøgningsportalen åbner fredag den 1. december 2023. Fristen for ansøgninger er søndag den 18. februar 2024. Kontakt projektkonsulent Sofie Ilsøe Sjöblom, sofie.sjoblom@spejderne.dk, så bliver I hjulpet videre i ansøgningsprocessen.
 • Hvem kan søge om en af de nye hytter?
  Ansøger er en eller flere samarbejdende lokale spejder- eller FDF-foreninger, som:
 • Har et konkret behov for at erstatte eksisterende nedslidte faciliteter eller mangler faciliteter til faste ugentlige aktiviteter til foreningens børne- og ungeaktiviteter.
 • Har mulighed for at bygge en ny hytte/kredshus på en velegnet grund med forsyningstilslutning til el, vand og bortledning af spildevand. Grunden skal være ejet af foreningen selv eller være lejet med en uopsigelig brugsaftale af længere varighed.
 • Hvilken størrelse grupper har I som målgruppe?
  Det er ikke afgørende, hvor stor gruppen er. Det væsentlige er, om I kan se jer selv i en mindre hytte. Der produceres én hytte, som ikke varierer i størrelse.
 • Vi har en fælles hytte med andre spejdere/FDF-kredse, kan vi søge?
  Ja, det er ikke noget problem, at der er flere grupper/kredse som bruger hytten – tværtimod. Hvis der ansøges om en ny hytte skal det oplyses, hvem der er modtager – og dermed bliver ejer af hytten.
 • Hvor stor er den nye hytte, og hvad indeholder den?
  Hytten har en grundplan på 63 m3 og indeholder et fælleslokale med tékøkken, et handicaptoilet, et opvarmet samt et uisoleret depot. Derudover er der overdækket terrasse. Se tegninger af den nye hytte her.
 • Hvor stor egenfinansiering vil der være i forhold til etablering af hytten/kredshuset?
  Den lokale spejder- eller FDF-forening har som ansvar at løse følgende opgaver på forsvarlig og sikker vis enten vha. frivillig arbejdskraft eller ved at finansiere ekstern hjælp til at løse opgaven:
 • Rydning af grund i nødvendigt omfang samt rydning af tilkørselsvej og byggepladsareal
 • Nedrivning af evt. eksisterende bygninger samt miljøundersøgelser og bortskaffelse af affald.
 • Reetablering af udearealer på grunden efter endt byggeri m.v.
 • Overholdelse af myndighedskrav ifm. udvendig belysning, parkering, regnvand m.v.
 • Egenfinansiering til forsyningstilslutning til el, vand og bortledning af spildevand.

  Derudover skal en eller flere nøglepersoner indgå i dialog og samarbejde med Fonden m.fl. gennem alle byggeriets faser herunder være behjælpelig med diverse oplysninger ifm. byggesagsandragende.
 • Gives der tilskud til eventuel byggemodning eller til etablering af for eksempel fjernvarme, kloak, eller kommunevand?
  Den lokale forening skal selv sørge for, at de nødvendige forsyningsforhold er til stede på grunden.
 • Er der andet, der ikke indgår i bevillingen?
  Der indgår blandt andet ikke:
 • Løst og fast inventar
 • Belysning inde og ude
 • Hårde hvidevarer
 • Skiltning
 • Hvordan ser tidsplanen ud?
  November 2023: Offentliggørelse af Fremtidens spejderhytte.
  November 2023-januar 2024: Dialog med interesserede.
  December 2023-februar 2024: Ansøgningsrunde
  Februar-april 2024: Sagsbehandling, dialog og besigtigelse.
  Maj 2024: Bestyrelsesmøde i Den A.P. Møllerske Støttefond.
  Juni/Juli 2024: Offentliggørelse af tildelinger.
 • Hvor mange hytter/kredshuse forventer I der bliver uddelt?
  Forventningen er at uddele op til 25 hytter.
 • Hvordan ser den geografiske spredning ud?
  Forventningen er, at der kan uddeles hytter rundt i hele landet.
 • Hvordan bliver der arbejdet med bæredygtighed i den nye hytte/kredshus?
  Det er ambitionen at skabe en så bæredygtig hytte som muligt i forhold til miljø og klima, hvilket har indflydelse på blandt andet materialevalg, vedligehold og energikilder. Hytten skal desuden være mest muligt bæredygtig også ud fra sociale og økonomiske parametre.
 • Hvilke krav er der i forhold til drift og vedligehold af hytterne/kredshusene?
  Målsætningen er en hytte med mindst mulig vedligehold og minimale driftsudgifter.
 • Hvem har rettighederne til hytten/kredshuset – kan man videreudvikle den, hvis man har andre behov?
  Det er endnu ikke afklaret.
 • Er der specifikke krav til den grund, man skal have for at komme i betragtning?
  Der skal kunne opnås en byggetilladelse. Grundens skal ryddes, og der skal være adgang til kloak, vand, varme og el i relevant omfang.
 • Kommunen ejer grunden, kan vi søge om en ny hytte/kredshus?
  Ja, der kan søges om en ny hytte, hvis der er en længerevarende brugsaftale på kommunal grund. Det skal oplyses, hvordan den gældende brugsaftale er.
 • Hvordan ser I på forskellige behov – afhængigt af om man er en gruppe, der ligger centralt i bymiljø kontra på en bar mark?
  Hytten kan placeres både i bymiljø og på bar mark. I udviklingsprocessen er der blevet  involveret spejdere/FDF fra forskellige typer af grupper på tværs af landet.
 • Hvordan har processen for arkitektkonkurrencen været?
  Fire tegnestuer blev prækvalificeret og modtog den 31. marts 2023 konkurrencematerialet. Tegnestuernes afleverede anonymt deres forslag i juni 2023. Vinderen blev valgt af en bedømmelseskomité bestående af Mads Lebech, Direktør, Den A.P. Møllerske Støttefond, Ole Buch Rahbek, Generalsekretær KFUM-Spejderne, Morten Gade, Generalsekretær Det Danske Spejderkorps, Jakob Harbo Kastrup, Generalsekretær FDF, Helle Hende Stærmose, Generalsekretær De grønne pigespejdere, Michael Jonsen, arkitekt, fondsrådgiver, Den A.P. Møllerske Støttefond, Trine Louise Lehmann, fondsrådgiver, Den A.P. Møllerske Støttefond, Ebbe Wæhrens, arkitekt Maa, partner, BBP og Mathilde Petri, arkitekt Maa, egen tegnestue. Vinderen blev offentliggjort i november 2023. Læs mere i konkurrencematerialet her.
 • Vi har allerede fået tegnet en ny hytte/kredshus, kan vi søge?
  Nej, der kan kun søges til renovering eller den nye hytte, som udvikles i projektet.
 • Vi ønsker at søge om en af de nye hytter, hvad gør vi? Kontakt projektkonsulent Sofie Ilsøe Sjöblom, sofie.sjoblom@spejderne.dk, så bliver I hjulpet videre i ansøgningsprocessen.

Ofte stillede spørgsmål bliver kontinuerlig opdateret på Spejdernes hjemmeside, som du kan læse her.

Mere information

Spejderne og FDF vil løbende informere på sociale medier m.v. om projektets udvikling og ansøgningsfrister. Send en mail til sofie.sjoblom@spejderne.dk eller ring på eller tlf: 22 22 94 29, hvis du vil holdes opdateret om frister og yderligere information om renoveringspuljen eller initiativet til en ny bæredygtig spejderhytte.

Samarbejdspartnere

Initiativerne er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og inkluderer foreningen Spejderne og deres fem medlemskorps: Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig samt Frivilligt- Dreng og Pige-Forbund, FDF.

Denne side blev senest opdateret 17. november 2023.

Foto: Lukas Bozek Lundbye
Menu