Vedtægter

Vedtægterne er korpsets grundlov og kan under ingen omstændigheder forbigås, hverken af generalforsamling, hovedbestyrelse, grupper, distrikter eller den daglige ledelse.

Korpsets navn og formål

§ 1. Navn

Korpsets navn er ”KFUM-Spejderne i Danmark”.

§ 2. Forhold til verdensspejderbevægelsen

Korpset er en landsorganisation, der gennem The Danish Scout Council er anerkendt og registreret i verdensspejderbevægelsen WOSM (The World Organization of the Scout Movement).

§ 3. Formål

Korpset er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

§ 4. Arbejdsform

Korpsets formål søges virkeliggjort gennem varierende former for forkyndelse og kristendomsundervisning og gennem spejdersport, friluftsliv og en videre kreds af aktiviteter, idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og samarbejde med andre.

§ 5. Lov, løfte og valgsprog

1. Spejderloven:

”En spejder

 • Lytter til Guds ord
 • er hjælpsom
 • respekterer andre
 • værner naturen
 • er til at stole på
 • tager medansvar
 • finder sin egen mening.”

2. Spejderløftet:

“Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, holde Spejderloven og hver dag gøre noget for at glæde andre.”

3. Spejdervalgsproget:

“Vær beredt!”

4. Ulveloven:

“1. En ulv adlyder den gamle ulv.

2. En ulv giver aldrig tabt.”

5. Ulveløftet:

“Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, holde Ulveloven og hver dag gøre noget for at glæde andre.”

6. Ulvevalgsproget:

“Gør dit bedste!”

7. Bæverloven:

 • ”Bævere leger sammen.
 • Bævere arbejder sammen.
 • Bævere holder sammen.”

8. Bæverløftet:

“Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, holde Bæverloven og være en god ven.”‍

9. Familiespejderloven

Familiespejdere leger og lærer med familien.

10. Familiespejderløftet:

”Jeg lover at gøre mit bedste, for at lære om Gud, holde Familiespejderloven og hver dag hjælpe til i min familie.”

Korpsets organisation og medlemmer

§ 6. Organisation

Korpset er en sammenslutning af alle KFUM-Spejdere i Danmark. Korpset er organiseret i grupper, der samles i distrikter, der således alle hver især er selvstændige juridiske personer. Enhver gruppe eller ethvert distrikt i korpset kan nedlægges af hovedbestyrelsen, når særlige forhold taler derfor.

§ 7. Medlemmer

1. Korpset samler sine medlemmer fra alle samfundslag og er uafhængig af ethvert politisk parti.

2. Medlemskab af korpset kan ske gennem en gruppe, et distrikt eller direkte af korpset.

Optagelse:

3. Man kan optages som medlem fra 3-års-alderen.

4. Optagelse i korpset af over 15-årige sker på grundlag af vedkommendes egen optagelsesbegæring.

5. Optagelse skal ske ved en skriftlig indmeldelse til en gruppe, et distrikt eller til korpset.

6. Retningslinjerne for optagelse reguleres i en af hovedbestyrelsen udstedt vejledning og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Overflytning:

7. Ethvert medlem kan overflyttes fra en gruppe til en anden, i hvilket fald der så vidt muligt bør indhentes udtalelse af dets tidligere ledere.
Overflytning af rovere og ledere kan kun ske, dersom den pågældende gruppebestyrelse i den modtagende gruppe intet har at indvende derimod.
I tvivlstilfælde afgøres sagen af hovedbestyrelsen.

Udmeldelse:

8. Udmeldelse skal ske skriftligt til den enhed (gruppe, distrikt eller korps), hvori man har sit medlemskab registreret. Hovedbestyrelsen regulerer retningslinjerne for udmeldelse i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Udelukkelse:

9. Ingen familiespejder, bæver, ulveunge, juniorspejder, spejder, seniorspejder eller rover kan udelukkes af gruppen af andre ledere end gruppelederen. Dog kan distriktschefen også foretage udelukkelse efter forudgående drøftelse med gruppebestyrelsen.
En rover, der er medlem gennem et distrikt, kan udelukkes af distriktschefen.
Udelukkelser foretages under ansvar over for den respektive gruppebestyrelse eller distriktsråd, og kun når der er særlige grunde hertil.
Der skal så vidt muligt gives medlemmet mulighed for at blive hørt, inden en afgørelse om udelukkelse træffes.

§ 8. Ledere

Ledere generelt:

1. En leder skal være villig til at udføre en kristen ledergerning, således som det fremgår i § 3 og § 4, og som fastsat af hovedbestyrelsen i korpsets lederbrev.

2. Ved ledere forstås: Familiespejderkoordinatorer, bæverledere, bæverassistenter, ulveledere, ulveassistenter, juniorledere, juniorassistenter, tropledere, tropassistenter, seniorledere, seniorassistenter, klanledere, klanassistenter, gruppeledere, gruppeassistenter, distriktschefer, distriktsassistenter, medlemmer af hovedbestyrelsen og ledere med særlige, af hovedbestyrelsen, tildelte hverv.

3. I alle enheder bør der udnævnes både mandlige og kvindelige ledere.

4. Ingen ledere eller rovere over 15 år må have registreret en afgørelse i Det Centrale Kriminalregister for overtrædelse af straffelovens § 210, § 222, jf. §§ 224 og 225, § 232 eller § 235, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år. Samtykke, til at oplysningerne indhentes, skal gives.*

5. En person, der ikke er medlem af korpset, og som har registreret en afgørelse i Det Centrale Kriminalregister for overtrædelse af straffelovens § 210, § 222, § 222, jf. §§ 224 og 225, § 232 eller § 235, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år, må ikke benyttes som medhjælp af en gruppe, et distrikt eller korpset. Samtykke til indhentelse af oplysninger skal gives af alle medhjælpere, der ikke er medlemmer af korpset, med regelmæssig eller længerevarende kontakt med børn under 15 år, jf. gruppens samværsregler og korpsets bestemmelse herom.

6. Ansvaret for indhentelse af samtykke efter stk. 4 og 5 påhviler den respektive gruppebestyrelse eller distriktsråd, jf. korpsets bestemmelser herom.

Udnævnelse:

7. Forinden en leder udnævnes i en gruppe, skal lederen godkendes af gruppebestyrelsen og have modtaget korpsets lederbrev. Lederbrev tildeles efter en samtale med gruppelederen.

Afskedigelse:

8. En leder i en gruppe kan afskediges, når særlige grunde taler derfor, og når der er enighed herom i gruppebestyrelsen, der foretager afskedigelsen. Forinden afgørelse om afskedigelse træffes, skal der så vidt muligt gives lederen mulighed for at fremkomme med en udtalelse, og afgørelsen skal begrundes.

9. Hovedbestyrelsen kan afskedige enhver leder, når særlige grunde taler derfor. Forinden afgørelse om afskedigelse træffes, skal der så vidt muligt gives lederen mulighed for at fremkomme med en udtalelse, og en afgørelse skal begrundes.

*KFUM-spejdernes landsmøde har vedtaget en bestemmelse, som slår fast, at der indhentes børneattester på alle medlemmer over 15 år: kfumspejderne.dk/attest

Gruppen

§ 9. Oprettelse og nedlæggelse

1. En gruppe er oprettet, når der er dannet gruppebestyrelse, og oprettelsen er godkendt af hovedbestyrelsen.

2. Forslag om en gruppes nedlæggelse skal angives i gruppens generalforsamlings dagsorden og vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, ved det første med ¾ af de afgivne stemmer, ved det sidste med simpelt flertal. Jf. § 6 kan hovedbestyrelsen, når særlige forhold taler for det, nedlægge enhver gruppe.

3. Hvis en gruppe nedlægges, tilfalder dens materiel og øvrige formue det pågældende distrikt. Gruppebestyrelsen kan dog inden nedlæggelsen bestemme, at gruppens materiel og øvrige formue skal tilfalde andet lokalt, kirkeligt børne- og ungdomsarbejde.

4. Hvis en gruppe nedlægges, skal dette meddeles korpskontoret ved indsendelse af udskrift af forhandlingsprotokol samt afsluttet, revideret regnskab

§ 10. Gruppens generalforsamling

1.  Gruppens generalforsamling er gruppens øverste myndighed.

2. Gruppens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til de stemmeberettigede.

3. Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er alle gruppens medlemmer.

 • a) Medlemmer, der er fyldt 15 år på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen, udøver selv sin stemmeret.
 • b) Medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, kan lade sig repræsentere ved en forælder eller værge.
 • c) Medlemmer af den hidtidige gruppebestyrelse, der ikke er omfattet af pkt. 3a. og 3b.

4. Dagsorden til gruppens generalforsamling er:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Aflæggelse af beretning.
 • Godkendelse af regnskab.
 • Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer for udvikling og vækst.
 • Valg af gruppeleder og gruppeassistenter.
 • Valg af medlemmer til gruppebestyrelse.
 • Valg af to revisorer.
 • Eventuelt.

5. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter:De tilstedeværende ledere i gruppen vælger gruppeleder og et antal gruppeassistenter. Valgbar er ethvert medlem af korpset, der har modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit valg modtager dette.

6. Ved valget til gruppebestyrelsen opdeles generalforsamlingen i 2 valggrupper:

 • a) De tilstedeværende medlemmer eller deres repræsentanter jf. stk. 2, som ikke er ledere, vælger 3-7 repræsentanter til gruppebestyrelsen. Antallet af repræsentanter afgøres af valggruppen selv. Valgbare er medlemmer i gruppen, der er fyldt 15 år eller forældre/værger til medlemmer i gruppen, der ikke er fyldt 18 år. Et medlem i aldersgruppen 15-17-årige kan ikke både lade sig repræsentere ved forælder eller værge og selv opstille til gruppebestyrelsen. Man vælges for 2 år. Hvert år er halvdelen på valg.
 • b) De tilstedeværende ledere i gruppen vælger 1-4 lederrepræsentanter til gruppebestyrelsen for 2 år ad gangen. Valgbar er ethvert medlem af korpset, der har modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit valg modtager dette og som har en lederfunktion i gruppen.

Ud over de valgte fra de to valggrupper, er gruppelederen også medlem af gruppebestyrelsen. Ved valg til gruppebestyrelsen skal repræsentanter fra valggruppe a udgøre mindst halvdelen af gruppebestyrelsens medlemmer.

7. Ekstraordinær generalforsamling kan med mindst 14 dages varsel indkaldes, når gruppebestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 % af generalforsamlingens stemmeberettigede forlanger det med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet.

§ 11. Gruppebestyrelsen

1. Ansvaret for en gruppe er hos den pågældende gruppebestyrelse. Gruppebestyrelsen har ansvaret for gruppen ift.:

 • Overordnet ledelsesansvar (bestyrelsesansvar), herunder at der udarbejdes budget og regnskab samt sker kontingentfastsættelse.
 • Gruppens overordnede udvikling og rolle i lokalsamfundet.
 • Rammerne for gruppens arbejde ift. fysiske rammer, faciliteter og lederressourcer.
 • Sikring af, at der udarbejdes og årlig opdateres retningslinjer for samvær i gruppen, samt løbende opmærksomhed på og sikring af kendskabet til disse.

2. Gruppebestyrelsen forpligter gruppen ved underskrift af bestyrelsesformanden, bestyrelsens kasserer og gruppelederen. Såfremt hverken bestyrelsesformanden, kasserer eller gruppelederen er myndige, udpeger gruppebestyrelsen på et møde én yderligere, navngiven, myndig person, som særligt tegningsberettiget. Såfremt der er andre medlemmer i gruppebestyrelsen, der er myndige, bør et af disse myndige medlemmer udpeges som særligt tegningsberettiget. Såfremt ingen i gruppebestyrelsen er myndige, bør den særligt tegningsberettigede udpeges i forældrekredsen. Gruppebestyrelsen forpligter i sådanne tilfælde gruppen ved underskrift af den særligt tegningsberettigede i forening med bestyrelsesformanden og gruppebestyrelsens kasserer eller i forening med bestyrelsesformanden og gruppelederen.

3. Gruppebestyrelsen består af de på gruppens generalforsamling valgte repræsentanter jf. §10 stk. 5. Enhedsledere og -assistenter kan inviteres til gruppebestyrelsesmøderne uden stemmeret. Herudover kan gruppebestyrelsen for et år ad gangen supplere sig yderligere med 1-2 medlemmer. Eventuel supplering kræver fuld enighed herom. De indsupplerede medlemmer må ikke sammen med gruppeleder og valgte ledere fra valggruppe b udgøre et flertal af gruppebestyrelsen.

4. Ved førstkommende gruppebestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer gruppebestyrelsen sig med bestyrelsesformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesformanden bør vælges blandt repræsentanterne fra valggruppe a.

5. Gruppebestyrelsen udpeger enhedsledere og -assistenter, for familiespejderkoordinator samt klanleder og –assistent se dog § 16 stk. 1 og § 28 stk. 2.

6. Fratræder et valgt medlem inden næste ordinære generalforsamling, vælger gruppebestyrelsen en anden person til den pågældende post for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

7. Bestyrelsesformanden indkalder til gruppebestyrelsesmøde mindst 3 gange årligt og leder disse møder. Gruppebestyrelsesmøde kan i øvrigt kræves indkaldt af ethvert bestyrelsesmedlem.

§ 12. Økonomi

1. Midlerne til gruppens arbejde tilvejebringes gennem kontingent, tjente penge, gaver og tilskud. Enhederne skal ved deres økonomi, herunder materiellets behandling, give spejderne et godt eksempel.

2. Gruppens regnskab, der føres af den af gruppebestyrelsen valgte kasserer, revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer og fremsendes til distriktschefen inden den 1. april i det efter det pågældende regnskabsår følgende år. Revisorerne og gruppebestyrelsen kan når som helst forlange kassebeholdningen forevist.

3. Kontingenter, der fastsættes af den pågældende gruppebestyrelse, skal betales præcist. Gruppebestyrelsen er forpligtet til at føre medlemslister, der til enhver tid skal være ajour, samt at opkræve et årligt kontingent af det enkelte medlem, jf. korpsets bestemmelse herom.

4. Regnskabet følger kalenderåret. Den af landsmødet fastsatte korpsafgift for alle korpsets medlemmer betales kvartalsvis forud.

5. Som en selvstændig juridisk enhed kan gruppen etablere egne bankkonti, ligesom gruppen kan optage banklån, etablere kassekreditter, optage realkreditlån i fast ejendom og i øvrigt etablere rimelig og hensigtsmæssig lånefinansiering til understøtning af gruppen aktiviteter.

§ 13. Enheder

1. Alle grupper bør organisere sig, som det til enhver tid er hensigtsmæssigt i relation til størrelse, ressourcer og aldersfordeling.

2. En gruppe kan bestå af en eller flere familiespejderenheder, bæverflokke, ulveflokke, juniorspejdertroppe, spejdertroppe og seniorspejdertroppe. En gruppe kan oprettes, hvor blot en af ovennævnte enheder er til stede. Endvidere kan en gruppe have en eller flere roverklaner.
En gruppe bør dog bestå af mere end én enhed, idet der skal tilstræbes en aldersmæssig spredning i gruppen.
Det kræver distriktsrådets godkendelse, hvis en gruppe vil oprette en enhed i et nyt område.

3. Gruppen ledes under ansvar over for gruppebestyrelsen af en gruppeleder, der har en eller flere gruppeassistenter til hjælp.

4. Gruppestaben, som består af alle udnævnte ledere i gruppen, leder det daglige arbejde i gruppen.

§ 14. Gruppelederen og gruppeassistenter

1. Gruppelederen og de(n) valgte gruppeassistent(er) har ansvar for at lede gruppens arbejde samt støtte og hjælpe enhederne, herunder at:

 • anerkende den enkelte leders arbejde, gennemføre regelmæssige udviklingssamtaler og motivere til deltagelse i relevant uddannelse.
 • styrke lederfællesskabet og sammenhængen mellem enhederne.
 • arbejde for at alle i gruppen har fokus på kvalitet i spejderarbejdet og søger løbende inspiration hertil, herunder at være bekendt med korpsets publikationer og det til enhver tid gældende arbejdsprogram.
 • sikre, at flest mulige børn og unge har mulighed for at være spejdere.
 • planlægge og lede gruppestabens møder, hvor gruppens arbejde koordineres og udvikles.
 • være bindeled mellem enhed, gruppe, distrikt og korps og som en del af dette arbejde for, at den enkelte spejder og leder ser sig som en del af en samlet bevægelse.
 • understøtte det lokale samarbejde med f.eks. kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne- og ungdomsorganisationer.
 • give lederbrev til nye ledere, og sikre at de lever op til lederbrevets indhold.

2. Gruppelederen og de(n) valgte gruppeassistent(er) udfører eller lader opgaverne udføre under ansvar overfor gruppebestyrelsen.

Familiespejder

§ 15. Familiespejder

1. Familiespejder er en enhed af familier i gruppen. Familiespejdere er medlemmer af gruppen som udgangspunkt i alderen 3-6 år, som deltager i enhedens aktiviteter sammen med en eller flere voksne.

2. Arbejdet i familiespejder-enheden drives efter grundprincipperne for familiespejderarbejde, således som disse er udtrykt i de af korpset udgivne publikationer.

3. Familiespejder-enheden kan inddeles i kuld, når familiespejderlederen eller -koordinatoren finder det gavnligt for familiespejderarbejdet. Kuldene kan f.eks. inddeles efter børnenes alder eller efter interesser.

4. Familiespejderrådet består af alle voksne i familiespejder-enheden.

§ 16. Ledelse

1. Familiespejder-enhedens leder er familiespejderlederen eller -koordinatoren, der koordinerer arbejdet i familiespejder-enheden under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen. Familiespejderlederen eller -koordinatoren vælges af familiespejderrådet, men skal godkendes af gruppebestyrelsen.

2. Familiespejderlederen eller -koordinatoren har som opgave i overensstemmelse med korpsets love og formål:

 • At sikre, at der afholdes familiespejderråd med jævne mellemrum.
 • At koordinere det daglige arbejde i enheden, således at dette bliver lærerigt og udfordrende for den enkelte familie.

3. Familiespejderrådet har som opgave i overensstemmelse med korpsets love og formål:

 • At arbejde på, at medlemmerne stilles overfor kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed.
 • At sikre, at flest mulige familier har mulighed for at være familiespejdere.
 • At arbejde for, at familiespejderne er en del af gruppens samlede arbejde og at bidrage til samarbejdet mellem alle gruppens enheder.

4. Familiespejderrådet søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og ved at samarbejde med andre lokale aktører som f.eks. kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne- og ungdomsorganisationer.

5. Familiespejderarbejdet tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse. Naturen kan bruges som aktivitetsramme. Der lægges vægt på fælles oplevelser for hele familien, gennem aktiviteter for børn sammen med deres forældre.

6. En familiespejderlederen eller -koordinatoren skal være medlem af korpset. Det er en fordel, hvis familiespejderlederen eller -koordinatoren selv er forælder. Enheden kan understøttes af familiespejderassistenter.

Bæverflokke

§ 17. Bæverflokke

1. En bæverflok er en enhed af bævere i gruppen.

2. Arbejdet i en bæverflok drives efter grundprincipperne for bæverarbejdet, således som disse er udtrykt i de af korpset udgivne publikationer.

3. Bæverflokken kan inddeles i familier, når bæverlederen finder det gavnligt for aktiviteterne.

§ 18. Ledelse

1. Bæverflokkens leder er bæverlederen, der leder bæverflokken under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen. Til hjælp bør bæverlederen have en eller flere bæverassistenter.

2. Bæverflokkens ledere har som opgave i overensstemmelse med korpsets love:

 • At planlægge og lede det daglige arbejde i flokken i overensstemmelse med spejdermetoden og korpsets arbejdsprogram således, at arbejdet er lærerigt og udfordrende for den enkelte bæver og familie.
 • At arbejde på, at medlemmerne stilles over for kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed.
 • At anvende patruljesystemet således, at familielederen i den udstrækning, familielederen formår det, har ansvaret for arbejdet i familien.
 • At sikre, at flest mulige børn har mulighed for at være bævere.
 • At lede bæverflokken i den ånd, som er udtrykt i Bæverloven og gøre sit til, at denne ånd råder blandt bæverne.
 • At arbejde for, at bæverflokken er en del af gruppens samlede arbejde og at bidrage til samarbejdet mellem alle gruppens enheder.
 • Bæverne i flokken deltager i så vid udstrækning, som det er muligt, i planlægningen af flokkens arbejde.

3. Lederne søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og ved at samarbejde med andre lokale aktører som f.eks. kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne- og ungdomsorganisationer.

3. En bæverleder bør være fyldt 20 år, en bæverassistent 17 år.

Ulveflokke

§ 19. Ulveflokke

1. En ulveflok er betegnelsen for en enhed af ulveunger i gruppen.

2. Arbejdet i en ulveflok drives efter grundprincipperne for ulvearbejde, således som disse er udtrykt i de af korpset udgivne publikationer.

3. Ulveunger i en flok kan inddeles i bander. Banden ledes af en bandeleder, der til hjælp har en bandeassistent. Bandelederens ledelse indskrænker sig til de lejligheder, hvor floklederen finder det gavnligt for arbejdet og for bandelederen.

§ 20. Ledelse

1. Ulveflokkens leder er floklederen, der leder flokken under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen. Til hjælp bør floklederen have en eller flere flokassistenter.

2. Ulveflokkens ledere har som opgave i overensstemmelse med korpsets love:

 • At planlægge og lede det daglige arbejde i flokken i overensstemmelse med spejdermetoden og korpsets arbejdsprogram således, at arbejdet er lærerigt og udfordrende for den enkelte ulv og bande.
 • At arbejde på, at medlemmerne stilles over for kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed.
 • At anvende patruljesystemet således, at bandelederen i den udstrækning, bandelederen formår det, har ansvaret for arbejdet i banden.
 • At sikre, at flest mulige børn har mulighed for at være ulve.
 • At lede ulveflokken i den ånd, som er udtrykt i Ulveloven og gøre sit til, at denne ånd råder blandt ulvene.
 • At arbejde for, at ulveflokken er en del af gruppens samlede arbejde og at bidrage til samarbejdet mellem alle gruppens enheder.
 • Ulvene i flokken deltager i så vid udstrækning, som det er muligt, i planlægningen af flokkens arbejde.

3. Lederne søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og ved at samarbejde med andre lokale aktører som f.eks. kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne- og ungdomsorganisationer.

4. En flokleder bør være fyldt 20 år, en flokassistent 18 år.

Juniorspejdertroppe

§ 21. Juniorspejdertroppe

1. En juniorspejdertrop er en enhed af juniorspejdere i gruppen.

2. Arbejdet i juniorspejdertroppen drives efter grundprincipperne for juniorspejderarbejde, således som disse er udtrykt i korpsets publikationer.

3. Juniorspejdertroppen inddeles i patruljer. Patruljen ledes af en patruljeleder valgt af patruljens medlemmer i samråd med juniorspejdertroppens ledelse. Til hjælp for patruljelederen udnævnes en patruljeassistent. Juniorspejdertroppens ledelse samler juniorspejdertroppens patruljeledere til en drøftelse af troppens arbejde og deres rolle i dette.

§ 22. Ledelse

1. Juniorspejdertroppens leder er juniortroplederen, der leder troppen under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen. Til hjælp bør juniortroplederen have en eller flere juniortropassistenter.

2. Juniorspejdertroppens ledere har som opgave i overensstemmelse med korpsets love:

 • At planlægge og lede det daglige arbejde i juniorspejdertroppen i overensstemmelse med spejdermetoden og korpsets arbejdsprogram således, at arbejdet er lærerigt og udfordrende for den enkelte juniorspejder og patrulje.
 • At arbejde på, at medlemmerne stilles over for kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed.
 • At anvende patruljesystemet således, at patruljelederen i den udstrækning, patruljelederen formår det, har ansvaret for arbejdet i patruljen.
 • At sikre, at flest mulige unge har mulighed for at være juniorspejdere.
 • At lede juniorspejdertroppen i den ånd, som er udtrykt i Spejderloven og gøre sit til, at denne ånd råder blandt juniorspejderne. 
 • At arbejde for, at juniorspejdertroppen er en del af gruppens samlede arbejde og at bidrage til samarbejdet mellem alle gruppens enheder.
 • Juniorspejderne i juniorspejdertroppen deltager i så vid udstrækning, som det er muligt, i planlægningen af juniorspejdertroppens arbejde.

3. Lederne søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og ved at samarbejde med andre lokale aktører som f.eks. kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne- og ungdomsorganisationer.

4. En juniortropleder bør være fyldt 20 år, en juniortropassistent 18 år.

Spejdertroppe

§ 23. Spejdertroppe

1. En spejdertrop er en enhed af spejdere i gruppen.

2. Arbejdet i spejdertroppen drives efter grundprincipperne for spejdersport, således som disse er udtrykt i korpsets publikationer.

3. Spejdertroppen er inddelt i patruljer, som normalt består af 6-8 spejdere. Patruljen ledes af en patruljeleder valgt af patruljens medlemmer i samråd med troplederen. Til hjælp for patruljelederen udnævnes efter dennes forslag en patruljeassistent.
Patruljens arbejde drøftes i patruljerådet, der udgøres af patruljens medlemmer.

4. Troprådet består af alle spejdere og ledere i troppen. Stabspatruljen består af tropleder, tropassistenter, patruljeledere og patruljeassistenter. Stabspatruljen tilrettelægger troppens arbejde.

§ 24. Ledelse

1. Troppen ledes under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen af troplederen. Troplederen bør til hjælp have en eller flere tropassistenter.

2. Tropstaben består af tropleder, tropassistenter og patruljeledere.

3. Troppens ledere har som opgave i overensstemmelse med korpsets love:

 • At planlægge og lede det daglige arbejde i troppen i overensstemmelse med spejdermetoden og korpsets arbejdsprogram således, at arbejdet er lærerigt og udfordrende for den enkelte spejder og patrulje.
 • At arbejde på, at medlemmerne stilles over for kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed.
 • At anvende patruljesystemet således, at patruljelederen i den udstrækning, patruljelederen formår det, har ansvaret for arbejdet i patruljen.
 • At sikre, at flest mulige unge har mulighed for at være spejdere.
 • At lede troppen i den ånd, som er udtrykt i Spejderloven og gøre sit til, at denne ånd råder blandt troppens spejdere.
 • At arbejde for, at troppen er en del af gruppens samlede arbejde og at bidrage til samarbejdet mellem alle gruppens enheder.
 • Spejderne i troppen deltager i så vid udstrækning, som det er muligt, i planlægningen af troppens arbejde.

4. Lederne søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og ved at samarbejde med andre lokale aktører som f.eks. kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne- og ungdomsorganisationer.

5. En tropleder bør være fyldt 20 år, en tropassistent 18 år.

Seniorspejdertroppe

§ 25. Seniorspejdertroppe

1. En seniorspejdertrop er en enhed af seniorspejdere i gruppen.

2. Arbejdet i seniorspejdertroppen drives efter grundprincipperne for seniorspejdersport, således som disse er udtrykt i korpsets publikationer.

3. Seniorspejdertroppen kan inddeles i patruljer (3 – 8 medlemmer) efter seniorspejdertroprådets bestemmelse.

4. Seniorspejdertroprådet består af alle seniorspejdere og ledere i troppen.

§ 26. Ledelse

1. Seniorspejdertroppen ledes under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen af seniortroplederen, der til hjælp bør have en eller flere seniortropassistenter.

2. Seniorspejdertroppens ledere har som opgave i overensstemmelse med korpsets love:

 • At planlægge og lede det daglige arbejde i seniorspejdertroppen i overensstemmelse med spejdermetoden og korpsets arbejdsprogram således, at arbejdet er lærerigt og udfordrende for den enkelte seniorspejder og patrulje.
 • At arbejde på, at medlemmerne stilles over for kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed
 • At anvende patruljesystemet således, at patruljelederen i den udstrækning, patruljelederen formår det, har ansvaret for arbejdet i patruljen.
 • At sikre, at flest mulige unge har mulighed for at være seniorspejdere.
 • At lede seniortroppen i den ånd, som er udtrykt i Spejderloven og gøre sit til, at denne ånd råder blandt seniortroppens seniorspejdere.
 • At arbejde for, at seniorspejdertroppen er en del af gruppens samlede arbejde og at bidrage til samarbejdet mellem alle gruppens enheder.
 • Seniorspejderne i seniorspejdertroppen deltager i så vid udstrækning, som det er muligt, i planlægningen af seniorspejdertroppens arbejde.

3. Lederne søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og ved at samarbejde med andre lokale aktører som f.eks. kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne- og ungdomsorganisationer.

4. En seniortropleder bør være fyldt 20 år, en seniortropassistent 18 år.

Roverklaner

§ 27. Roverklaner

1. Rovere er betegnelsen for korpsets medlemmer, der er i alderen fra ca. 17 år, og som er med i en roverklan.

2. En roverklan er en enhed af rovere i gruppen.

3. En roverklan kan etableres som en distriktsroverklan, uanset hvor i korpset de enkelte rovere er registreret som medlemmer. Arbejdet udføres under ansvar over for distriktsrådet.

4. Arbejdet i klanen drives efter grundprincipperne for roverarbejdet, således som disse er udtrykt i korpsets publikationer.

5. Rovere tager som voksne spejdere aktiv del i gruppens, distrikternes og korpsets børne- og ungearbejde.

§ 28. Ledelse

1. Klanen ledes under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen af klanlederen, der har en klanassistent til hjælp.

2. Klantinget, der består af alle klanens medlemmer, træffer bestemmelse om klanens daglige arbejde. Klantingen vælger klanlederen og klanassistenten, som skal godkendes af gruppebestyrelsen.

3. Hver enkelt rover er over for sig selv og klanen ansvarlig for, at arbejdet i klanen drives i overensstemmelse med korpsets love og efter korpsets øvrige publikationer om roverarbejdet. Klanlederen vejleder og støtter klanassistenten og hver enkelt rover.

4. Klanens arbejde tager udgangspunkt i emnerne natur, samfund og livssyn, idet der tilstræbes en rimelig balance.
Der lægges især vægt på, at roverarbejdet er engagerende, holdningsdannende og handlingsskabende.
Naturen skal bruges som en aktivitetsramme. Der lægges vægt på forståelse og oplevelse af naturen samt menneskers forhold til den.
Begrebet samfund skal forstås bredt. Målet er samfundsengagement. Aktiviteterne skal dreje sig om religiøse, politiske, miljømæssige og sociale forhold, både lokalt, nationalt og internationalt. Der lægges også vægt på internationale spejderoplevelser.
Arbejdet med emnet livssyn skal primært tage udgangspunkt i det kristne evangelium, herunder deltagelse i folkekirkens og andre kirkelige organisationers arbejde. Andre livssyn og deres praktiske og teoretiske konsekvenser kan også undersøges i lyset af kristendommen.

5. En klanleder bør normalt være fyldt 20 år.

Distriktet

§ 29. Oprettelse og nedlæggelse

1. Grupper samles af hovedbestyrelsen i samråd med de pågældende grupper i distrikter. Distriktet bør omfatte mindst 15 grupper, 600-800 medlemmer og dække et område, der i videst muligt omfang tager hensyn til særlige, lokale forhold.

2. Forslag om et distrikts nedlæggelse skal angives i distriktsmødets dagsorden og vedtages på to på hinanden følgende distriktsmøder, ved det første med ¾ af de afgivne stemmer, ved det sidste med simpelt flertal. Jf. § 6 kan hovedbestyrelsen, når særlige forhold taler for det, nedlægge ethvert distrikt.

3. Hvis et distrikt nedlægges, tilfalder dets materiel og øvrige formue de distrikter, hvortil grupperne i det nedlagte distrikt overflyttes. De distrikter, hvortil grupperne overflyttes, fordeler det nedlagte distrikts materiel og øvrige formue under hensyntagen til antallet af medlemmer i de overflyttede grupper. Hvis et distrikt og alle dets grupper nedlægges, tilfalder dets materiel og øvrige formue KFUM-Spejderne i Danmark.

§ 30. Distriktsmødet

1. Distriktsmødet er distriktets øverste myndighed.

2. Ordinært distriktsmøde afholdes i marts måned i de år, hvor korpset afholder ordinært landsmøde. Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til gruppeledere og gruppebestyrelsesmedlemmer i distriktets grupper.

3. Stemmeberettigede ved distriktsmødet er: Alle ledere i distriktet, distriktskassereren, samt gruppebestyrelsesformænd og kasserere i distriktets grupper, uanset om de er medlemmer eller ej.

Udelukket fra at udøve stemmeret på distriktsmødet er: Medlemmer eller repræsentanter fra grupper, der skylder kontingent fra det foregående eller tidligere år.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og hver deltager kan personligt kun afgive en stemme.

4. Distriktsmødets dagsorden er:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Kandidatliste kan fremlægges (kandidaternes tilsagn skal foreligge).
 • Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år til godkendelse.
 • Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 år til godkendelse.
 • Forhandling om distriktets arbejde i den kommende periode, herunder indkomne forslag og planer for udvikling og vækst.
 • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af distriktskontingent for de næste 2 år.
 • Valg af distriktsstab.
 • Valg af 2 revisorer til revision af distriktets regnskab.
 • Eventuelt.

5. Den valgte distriktstab konstituerer sig selv i henhold til § 32, stk. 2.
Distriktsrådet godkender konstitueringen.
Distriktsrådet skal godkende eventuelle indsuppleringer undervejs i valgperioden.

6. Ekstraordinært distriktsmøde skal med mindst 14 dages varsel indkaldes, når distriktsrådet ønsker det, eller når mindst 10 % af distriktsmødets stemmeberettigede forlanger det med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet.

§ 31. Distriktsrådet

1. Ansvaret for et distrikt er hos det pågældende distriktsråd. Distriktsrådet forpligter distriktet ved underskrift af distriktschefen, kassereren og yderligere et medlem af rådet.
Såfremt hverken formanden eller kassereren er myndige, kræves det, at det tredje af distriktsrådets medlemmer, der skriver under sammen med formand og kasserer for at forpligte distriktet, er myndig. Er ingen af distriktsrådets medlemmer myndige, udpeger distriktsrådet en myndig person som særligt tegningsberettiget. Distriktet forpligtes herefter ved underskrift af den særligt tegningsberettigede person i fællesskab med formanden og kassereren eller i forening med formanden og et yderligere medlem af distriktsrådet.

2. Distriktsrådet består af distriktets gruppeledere, distriktschefen og distriktsassistenterne. Distriktsrådet kan supplere sig med andre medlemmer for 2 år ad gangen, regnet fra det ordinære distriktsmøde. Distriktschefen er formand for distriktsrådet, som udpeger en kasserer, der som sådan er medlem af distriktsrådet.

§ 32. Ledelse

1. Distriktet ledes af distriktschefen under ansvar over for distriktsrådet.

2. Distriktsstaben består af distriktschef og et antal distriktsassistenter, som vælges for 2 år ad gangen på distriktsmødet. Der kan vælges det antal distriktsassistenter, som distriktsmødet finder nødvendigt.
En af distriktsassistenterne vælges som distriktsuddannelsesleder.

3. Som distriktschef og distriktsassistent kan vælges ethvert medlem af korpset, som er fyldt 15 år på tidspunktet for valget eller forælder/værge til medlemmer, der ikke er fyldt 15 år og har modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit valg modtager dette.

4. Distriktsassistenter og distriktschefer kan kun afskediges af hovedbestyrelsen. Afskedigelse kan alene ske, når særlige grunde taler derfor. Forinden afgørelse om afskedigelse træffes, skal der så vidt muligt gives den pågældende mulighed for at fremkomme med en udtalelse, og afskedigelsen skal begrundes.

5. Distriktsstabens opgave består i under ansvar over for distriktsrådet at:

 • sikre, at flest mulige børn og unge har mulighed for at være spejdere, herunder bidrage til opstart af nye grupper.
 • styrke fællesskabet for spejdere og ledere mellem grupperne.
 • understøtte de lokale gruppers arbejde med at øge kvalitet i spejderarbejdet og løbende søge inspiration hertil gennem arbejdsprogram og uddannelsestilbud.
 • sikre dialog mellem distrikter, grupper, spejdercentre og korps, og som en del af dette arbejde for, at den enkelte spejder og leder ser sig som en del af en samlet bevægelse.
 • tilbyde sparring til de lokale grupper f.eks. gennem netværk og afholdelse af udviklingssamtaler.
 • understøtte, at korpsets interesser varetages lokalt og kommunalt gennem f.eks. folkeoplysende- og friluftspolitiske organer.
 • sikre, at der jf. § 34 stk. 5 udpeges repræsentanter fra distriktet til landsmødet, herunder valg af 1 deltager til landsmødet valgt af og blandt de over-15-årige medlemmer i distriktet, der ikke er ledere.
 • varetage distriktets forretninger og økonomi på forsvarlig vis.

§ 33. Økonomi

1. Distriktets regnskab, som føres af distriktskassereren, revideres af de af distriktsmødet valgte revisorer.

2. Regnskabet følger kalenderåret. Den af landsmødet fastsatte korpsafgift for alle korpsets medlemmer betales kvartalsvis forud.

Korpset

§ 34. Landsmødet

1. Landsmødet er korpsets øverste myndighed.

2. Landsmødet afholdes hvert andet år.

3. Landsmødet afholdes med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Fastsættelse af sidste indleveringstidspunkt for kandidatopstilling.
 • Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år til godkendelse.
 • Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 regnskabsår til godkendelse.
 • Korpsets arbejde i den kommende tid, herunder planer for vækst.
 • Vedtagelse af eventuelle ændringsforslag til korpsets love.
 • Drøftelse af budgetter for de følgende 2 år, herunder fastsættelse af korpsafgiften for samme periode.
 • Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
 • Valg af statsautoriseret revisor samt kritiske revisorer og suppleant for disse.
 • Eventuelt.

4. Til hovedbestyrelsen vælges 11 repræsentanter og 3 suppleanter.
Alle repræsentanter og suppleanter afgår ved hvert ordinært landsmøde.
Der må højest afgives 11 stemmer, og der skal afgives mindst 6 stemmer. Der må kun afgives én stemme på hver kandidat. 
Hvis et medlem af hovedbestyrelsen afgår i en valgperiode, indtræder suppleanten for den resterende periode indtil første ordinære landsmøde.
Blandt de, der ikke har opnået valg, indgår de 3 med højest stemmetal som suppleanter.
Landsmødet vælger for en landsmødeperiode ad gangen en statsautoriseret revisor til at revidere korpsets regnskaber.
Derudover vælger landmødet to kritiske revisorer, til at følge hovedbestyrelsens udmøntning af landsmødets drøftelser og vedtagelser. Disse vælges for 2 landsmødeperioder ad gangen og afgår skiftevis.
Ved hvert ordinært landsmøde vælges endvidere 1 revisorsuppleant.

5. Stemmeberettigede ved landsmødet er 1 eller 2 repræsentanter for hver gruppe udpeget af gruppebestyrelsen.
Grupper, der ved sidste medlemsoptælling havde mindst 75 medlemmer, har 2 stemmer, de øvrige grupper 1 stemme.
Stemmeberettigede er endvidere 2 repræsentanter for hvert distrikt udpeget af distriktsrådet, 1 repræsentant for hvert distrikt valgt af og blandt de over-15-årige medlemmer i hvert distrikt, der ikke er ledere samt medlemmer af hovedbestyrelsen.
Gruppen af medlemmer, der er direkte medlemmer af korpset, har 2 stemmer. Hovedbestyrelsen fastlægger nærmere bestemmelse for udvælgelsen heraf.
Udelukket fra at udøve stemmeret på landsmødet er repræsentanter for grupper, der skylder korpsafgift fra det foregående eller tidligere år.

6. Hver deltager kan personligt kun afgive én stemme. Hvor skriftlig fuldmagt foreligger på den af hovedbestyrelsen udsendte blanket, kan en deltager afgive indtil i alt 4 stemmer. Afstemning ved fuldmagt kan kun finde sted ved skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten bestemmer det, eller mindst 5 stemmeberettigede deltagere forlanger det.

7. Landsmødet skal indvarsles skriftligt til alle stemmeberettigede grupper, distrikter og medlemmer af hovedbestyrelsen senest 10 uger forud.

8. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til hovedbestyrelsens formand senest 8 uger før landsmødets afholdelse og skal være anbefalet og behørigt underskrevet (jf. § 11 og § 31) af enheder, der tilsammen råder over mindst 5 landsmødestemmer.

Indkomne forslag udsendes sammen med dagsordenen, regnskab for de 2 foregående år og budgetter for de kommende 2 år senest 6 uger før landsmødets afholdelse.

9. Forslag til kandidater til hovedbestyrelsen skal være anbefalet og behørigt underskrevet (jf. § 11 og § 31) af enheder, der tilsammen råder over mindst 3 landsmødestemmer. Kandidaternes tilsagn skal foreligge.
Valgbar er ethvert medlem af korpset, som er fyldt 15 år eller forældre/værger til medlemmer, der ikke er fyldt 15 år og som har modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit valg modtager dette.
Kandidatforslag, der indsendes til hovedbestyrelsens formand senest 8 uger før landsmødets afholdelse, vil blive offentliggjort sammen med dagsordenen.

10. Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes af hovedbestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af korpsets stemmeberettigede grupper og distrikter gennem de respektive gruppebestyrelser og distriktsråd forlanger det. Det kan indkaldes med kortere varsel end et ordinært landsmøde.

§ 35. Landsafstemning

Når ved et landsmøde 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter forlanger det, eller dersom hovedbestyrelsen bestemmer det, skal et forslag, der har været optaget på landsmødets dagsorden, snarest muligt udsendes til skriftlig landsafstemning mellem samtlige stemmeberettigede grupper og distrikter.

Fristen for afgivelse af stemmerne og formen for stemmeafgivningen i øvrigt bestemmes af hovedbestyrelsen, såfremt andet ikke er vedtaget af landsmødet.

§ 36. Hovedbestyrelsen

1. Korpset ledes af hovedbestyrelsen under ansvar over for landsmødet.

2. Denne består af 11 medlemmer valgt af landsmødet. Den kan endvidere supplere sig med en kasserer. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med kasserer og en ledelse på to personer, som enten konstitueres sidestillet eller hierarkisk.

3. Medlemmer af hovedbestyrelsens ledelse kan betegnes formand, forkvinde eller forperson og/eller næstformand, næstforkvinde eller næstforperson efter eget valg. Titlen fastlægges ved fastsættelse af hovedbestyrelsens forretningsorden.

4. Alle faste stillinger hos KFUM-Spejderne i Danmark besættes efter opslag i en af korpsets publikationer.

4. Til retsligt at forpligte korpset kræves underskrift af 3 af hovedbestyrelsens medlemmer, idet det ene af disse skal være et medlem af hovedbestyrelses ledelse eller kassereren.
Såfremt hverken medlemmerne af hovedbestyrelsens ledelse eller kassereren er myndige, kræves det, at det tredje af hovedbestyrelsens medlemmer, der skriver under sammen med et medlem af hovedbestyrelsens ledelse og kasserer for at forpligte korpset, er myndig. Er ingen af hovedbestyrelsens medlemmer myndige, udpeger hovedbestyrelsen en myndig person som særligt tegningsberettiget. Korpset forpligtes herefter ved underskrift af den særligt tegningsberettigede person i forening med et medlem af hovedbestyrelsens ledelse og kassereren eller i forening med et medlem af hovedbestyrelsens ledelse og yderligere et medlem af hovedbestyrelsen.

5. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid indkalde regnskaber, medlemslister, indmeldelsesblanketter og anden relevant dokumentation.

6. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være tilgængelig for korpsets medlemmer.

§ 37. Hovedbestyrelsens ansvar

 1. Hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar for korpsets ledelse og udvikling, herunder at:
 • sikre overholdelsen af korpsets internationale forpligtelser ift. Verdensspejderorganisationen.
 • varetage tværkorpslige interesser og forpligtelser med de øvrige danske spejderkorps.
 • varetage korpsets forretninger og økonomi på forsvarlig vis, herunder at godkende regnskab og budget samt at offentliggøre korpsets regnskab snarest herefter.
 • varetage korpsets samfundsmæssige interesser og repræsentationer.
 • ansætte og afskedige medarbejdere med ledelsesansvar i korpset.
 • udarbejde og godkende bestemmelser efter landsmødets beslutninger vedrørende korpsets økonomiske og administrative forhold eller hvor det i øvrigt skønnes nødvendigt.
 • sikre, at flest mulige børn og unge har mulighed for at være spejdere.
 • understøtte grupper og distrikters arbejde med at have fokus på kvalitet i spejderarbejdet og løbende søge inspiration hertil gennem udvikling af arbejdsprogram og uddannelsestilbud.
 • understøtte grupper og distrikters arbejde med at lade børn og unge møde det kristne evangelium jf. § 3.
 • sikre dialog mellem distrikter, grupper, spejdercentre og korps og som en del af dette arbejde for, at den enkelte spejder og leder ser sig som en del af en samlet bevægelse.

2. Hovedbestyrelsen kan organisere ovenstående ansvarsområder på den måde, hovedbestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt, f.eks. gennem udpegning af funktioner eller nedsættelse af styre-, projekt- eller arbejdsgrupper.

3. Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der under ansvar over for hovedbestyrelsen varetager KFUM-Spejdernes løbende forretninger samt økonomiske og juridiske forpligtelser inden for de rammer hovedbestyrelsen fastsætter.

38. Hovedbestyrelsens forretningsudvalg

1. Hovedbestyrelsens forretningsudvalg består af 3-5 hovedbestyrelsesmedlemmer. Forperson/-kvinde/-mand, næstforperson/-kvinde/-mand og kasserer er fødte medlemmer.

2. Forretningsudvalget holder møde mindst 4 gange årligt og varetager korpsets daglige forretningsførelse.

Samarbejde med andre korps

§ 39. Associerede korps

1. Et spejderkorps tilknyttet et andet kristent trossamfund end den danske folkekirke kan ved landsmødets beslutning med mindst 2/3 af de afgivne stemmer associeres til KFUM-Spejderne i Danmark. Forinden associeringen skal det associerede korps’ love godkendes af hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark, som bl.a. skal påse, at det associerede korps overholder den internationale spejderbevægelses krav. Såfremt det associerede korps ønsker at ændre sine love, skal ændringerne godkendes af hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark, forinden de kan træde i kraft.

2. Det associerede korps skal ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning til enhver tid skal være oplyst over for hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark.

3. Et associeret korps kan ophæve associeringen ved beslutning i det associerede korps’ bestyrelse. Associeringen kan ligeledes ophæves ved beslutning i hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark.

4. Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark udarbejder regler og fastsætter administrationsvederlag for det associerede korps til dækning af de udgifter, associeringen medfører for KFUM-Spejderne i Danmark.
Landsmødet i 1986 vedtog at associere Metodistkirkens Spejdere i Danmark til KFUM-Spejderne i Danmark.
Landsmødet i 1994 vedtog at associere Missionsforbundets Spejdere til KFUM-Spejderne i Danmark.

5. Uanset at Semerkand Ungdom ikke er et spejderkorps tilknyttet et andet kristent trossamfund, har landsmødet 2018 med det til ændring af lovene nødvendige flertal vedtaget at associere Semerkand Ungdom til KFUM-Spejderne i Danmark ud fra de retningslinjer og bestemmelser, der i øvrigt er gældende for en sådan associering i § 40, stk. 1-4.

Foretagender over for offentligheden

§ 40. Foretagender over for offentligheden

1. Korpsets arbejde er partipolitisk uafhængigt.

2. Enhver form for partipolitisk propaganda inden for korpsets enheder er forbudt.

3. Ingen af korpsets medlemmer må i egenskab af KFUM-Spejdere deltage i offentlige arrangementer, hvorved der kan rejses tvivl om korpsets partipolitiske uafhængighed.

4. Ansvaret for deltagelse i eller afholdelse af ethvert offentligt arrangement ligger ved de enkelte bestyrelser/råd (gruppebestyrelse, distriktsråd, hovedbestyrelsen).

5. Ingen leder må lade afholde foretagender af offentlig karakter (pengeindsamlinger, basarer, opvisninger, udstillinger, agitationsmøder eller lignende), uden at den pågældende bestyrelse/råd har vedtaget det.

Ændringer og ophævelser

§ 41. Ændringer i lovene

Forslag til ændringer i disse love skal angives i landsmødets dagsorden og vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 42. Ophævelse af korpset

1. Forslag om korpsets ophævelse skal angives i landsmødets dagsorden og vedtages på to på hinanden følgende landsmøder, ved det første med 3/4 af de afgivne stemmer, ved det sidste med simpelt flertal.

2. I tilfælde af korpsets ophævelse oprettes der på sidste landsmøde en fond, der skal tilgodese kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i Danmark med aktiviteter, som ligger indenfor KFUM-Spejderne i Danmarks formål. Korpsets formue overføres til denne fond.
På samme landsmøde udpeges fondens første bestyrelse.

Korpsets love er senest ændret af Landsmødet 16. – 18. september 2022

Menu