Forsikringer

Her kan du læse alt om korpsets forsikringer, hvordan de dækker og hvilke forsikringer, gruppen selv skal sørge for.

Ansvarsforsikringer

Hvornår dækker forsikringen?

Forsikringen dækker i forbindelse med arrangementer, møder, ture og aktiviteter hvor det er KFUM-Spejderne (Grupper, Distrikter, Korps) der står som ansvarlig for begivenheden.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker skader, der kan opstå som følge af aktiviteten på personer og/eller ting, som ikke er en del af aktiviteten. Det betyder, at en gruppes eget udstyr eller deltagernes eget udstyr ikke er dækket, ligesom de personer der deltager ikke er dækket af ansvarsforsikringen.

For personer som deltager i aktiviteten, kan de blive dækket, hvis der er tale om en aktivitet der er tilrettelagt på en uforsvarlig måde eller der har været et utilstrækkeligt tilsyn med deltagerne.

Hvad er ikke dækket?

Deltagere der kommer til skade som følge af et hændeligt uheld i forbindelse med en aktivitet kan ikke få skaden dækket af ansvarsforsikringen. Der kan i stedet blive tale om at søge dækning via egen ulykkesforsikring eller KFUM-Spejdernes kollektive ulykkesforsikring.

Skader forvoldt med motordrevet køretøj dækkes ikke. Det vil altid være den ansvarsforsikring som er tegnet for køretøjet, der skal dække.

Læs mere

Læs mere om vilkår her på vores portal hos Topdanmark.

Ulykke og arbejdsskade

Kollektiv ulykke

Hvornår dækker forsikringen

Forsikringen dækker alle deltagere (medlemmer, ledere og frivillige), som deltager i spejderaktiviteter arrangeret af lokale grupper, distrikter, Grønne Centre eller KFUM-Spejderne i Danmark.

Hvad dækker forsikringen

Forsikringen dækker skader der opstår som følge af deltagelse i ovenstående aktiviteter og som medfører varige mén. Aktiviteter der betegnes som farlig sport er også dækket, f.eks. klatring.

Arbejdsskade for frivillige

Hvornår dækker forsikringen

Som udgangspunkt er man som spejderleder og frivillig ikke dækket af en arbejdsskadeforsikring i forbindelse med deltagelse i spejderaktiviteter. Spejderaktiviteter er defineret meget bredt og kan være alt fra løb, ture, ugentlige aktiviteter til arbejdsdag for alle medlemmer i spejderhytten.

Arbejdsskadeforsikringen dækker fx ved deltagelse i større bygge- og renoveringsopgaver på en spejderhytte eller et spejdercenter, og hvor opgaven ikke løses i sammenhæng med de opgaver, man normalt løser som leder/frivillig.

Eksempel på en aktivitet som ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen: En arbejdsdag i spejderhytten, hvor alle medlemmer og pårørende er inviteret til at deltage er som udgangspunkt en del af den normale spejderaktivitet.

Eksempel på en aktivitet som er dækket af arbejdsskadeforsikringen: En gruppe forældre påtager sig, at udskifte vinduer i spejderhytten.

Særligt for ansatte i spejdergrupper og centre

Hvis der er tale om ansættelse af personer, hvor der udbetales løn/honorar til en eller flere personer for at løse en opgave er de ikke dækket af forsikringen. I det tilfælde skal gruppen/centret selv tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Læs mere

Læs mere om vilkår HER på vores portal hos Topdanmark.

Gruppens forsikringer

Grupper, distrikter og centre er dækket af korpsets fælles forsikringer, men derudover er der ofte behov for at supplere med andre forsikringer. I denne artikel er beskrevet de forsikringer, der kan være relevant og der er også en tjekliste.

Følgende forsikringer skal grupperne selv tegne

Ejer gruppen eller distriktet bygninger og/eller inventar er det deres ansvar at tegne de nødvendige forsikringer som dækker brand, storm, vandskade, tyveri mm. Brug tjeklisten til at se hvad der kan være relevant.

Samarbejdsaftale med Topdanmark

KFUM-Spejderne i Danmark har indgået aftale med Topdanmark om at tegne forsikring på særlige vilkår for grupper, distrikter og Grønne Centre. Forsikringerne omfatter: 

 • Bygning
 • Erhverv / Løsøre
 • Arbejdsskade

Derudover tilbyder Topdanmark individuel tegning af forsikring på bil/båd/trailer/havetraktor/traktor og forsikringer ved store arrangementer.

Ønsker gruppen/distriktet tilbud på forsikring fra Topdanmark, kan Topdanmark kontaktes gennem vores portal hos dem, som finder her.

Tjekliste

Bygning

 • Grupper som bor i lejede lokaler kan/skal ikke tegne forsikring, da det er udlejers opgave at tegne de nødvendige forsikringer. I kommunale lokaler er der ingen forsikring, da kommunerne er selvforsikrede.

Erhverv/løsøre

 • Erhverv/løsøre forsikring dækker typisk inventar i spejderhytter, udstyr til spejderture, bålhytter og shelters. Har man udstyret opbevaret på flere adresser er det vigtigt at få noteret alle adresser i policen og få fordelt forsikringssummen på de enkelte adresser.
 • Forsikringssummen bør altid afspejle, hvad det vil koste at købe nyt udstyr, da der ellers er risiko for ikke at få dækket hele skaden.

Arbejdsskade for egne ansatte

 • Grupper som har ansatte til f.eks. rengøring eller hyttevedligehold skal tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Biler/både/trailer/havetraktor/traktor

 • Er gruppen ejer af bil, båd og/eller trailer, så bør det tjekkes om der er de lovpligtige forsikringer.

Rejseforsikring

 • Ved rejser til udlandet kan gruppen købe rejseforsikring til deltagerne i turen gennem korpset. Rejseforsikringen er tegnet gennem Topdanmark og kan fås for det antal deltagere og antal rejsedage som turen varer. Yderligere information kontakt Administrationscentret på tlf. 70 10 26 66 eller på mail info@kfumspejderne.dk.

For kasserer og forsikringsansvarlige

Har gruppen eller centeret tegnet bygnings- og løsøreforsikring igennem korpsets aftale med Topdanmark?

Se vilkår på vores portal hos Topdanmark

Udlandsrejse

Følgende af korpsets forsikringer dækker ved rejser i udlandet, når de er anmeldt til korpset: 

 • Ulykkesforsikring. Korpsets kollektive ulykkesforsikring dækker skader som deltagerne måtte pådrage sig som følge af uheld. Det gælder også når aktiviteterne er det som betegnes som farlig sport. Det kan være klatring, riverrafting eller paragliding. 

Følgende er IKKE dækket af korpsets forsikringer: 

 • Rejseforsikringer – herunder udgifter til bagage, ansvar, sygdom og hjemtransport mm. Gruppen kan købe en rejseforsikring gennem korpset – ring og hør nærmere. 
 • Transport i lejede biler. Her er det bilernes ansvarsforsikring som skal dække skader som forvoldes af bilen og dennes fører. 
 • Grej og udstyr som tilhører gruppen skal dækkes af gruppens erhvervsforsikring. 

Download skema

Hent skema i pdf til anmeldelse af udlandsrejse

Menu