Bestemmelser

KFUM-Spejdernes hovedbestyrelser har udarbejdet regler og beslutninger, som gælder for alle medlemmer. Læs dem her, hvor du også kan downloade de samlede bestemmelser.

Børneattester

Indhentelse af børneattester

For at forebygge overgreb mod børn i KFUM-Spejderne, skal der indhentes børneattester på alle, der er fyldt 15 år. 

Indhentelse af børneattester er en måde at sikre, at KFUM-Spejderne ikke har tidligere straffede personer, som er i kontakt med vores spejdere. En børneattest – også kaldet samtykkeerklæring – er en udskrift af en persons straffeattest, hvoraf det specifikt vil fremgå, hvis personen er blevet dømt for seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år.

Folketinget har med virkning fra den 1. juli 2005 vedtaget, at foreninger og andre skal indhente oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister, når nye ledere melder sig ind. Det er således lovpligtigt at undersøge, om en leder er blevet dømt for overgreb mod børn eller besiddelse af børnepornografi, inden vedkommende godkendes som leder.

Hos KFUM-Spejderne går vi et skridt videre for at sikre os, at ingen medlemmer over 15 år eller løst tilknyttede frivillige med kontakt til børn under 15 år er registreret i Det Centrale Kriminalregister. Vi beder derfor alle medlemmer/ledere/frivillige om en børneattest.

Det er vigtigt, at kontrollen i Det Centrale Kriminalregister ikke bliver til en falsk sikkerhed. Svaret viser kun, om den undersøgte tidligere har været dømt for seksuelle overgreb mod børn eller besiddelse af børnepornografi. For at sikre, at vi har så opdaterede informationer som muligt, så indhenter vi derfor nye børneattester hvert andet år.

Brug børneattesterne præventivt

Som sagt kan børneattesterne give en falsk følelse af tryghed, da den kun siger noget om afsagte domme, og ikke noget om tidligere mistanker eller sigtelser. Som en del af arbejdet med forebyggelse kan samværsreglerne være et element. Læs mere om samværsregler her.

Hvem skal der hentes attester for?

Det er ifølge bekendtgørelsen lovpligtigt at indhente børneattest fra Det Centrale Kriminalregister på personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, har direkte kontakt med børn under 15 år, og hvis kontakten har karakter af fast tilknytning.

En af spejderbevægelsens grundprincipper er: Børn leder børn. Alle medlemmer er rollemodeller for hinanden, og større spejdere opfattes ofte som ledere af de mindre spejdere, uanset om de formelt fungerer som assistenter, eller at alle blot deltager i fælles aktiviteter. Derfor har KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse besluttet, at alle medlemmer over 15 år skal have indhentet børneattest, uanset om de varetager en ledergerning i gruppen eller ej. 

For hjælpere, der ikke er medlem af korpset gælder, at der skal indhentes samtykkeerklæring senest:

 • tre uger efter, at personen har fungeret som hjælper og fortsat skal fungere i en sammenhængende periode på mere end en uge, eller
 • når personen har hjulpet til i spejderarbejdet tre eller flere gange i løbet af tre måneder.

Fornyelse af børneattester

Når en børneattest er 2 år gammel, så skal den fornyes. Medlemsservice opretter automatisk en kladde 30 dage før attestens udløb. Gruppelederen og den pågældende person modtager en mail om, at det er tid til at forny børneattesten. Selve proceduren foregår på samme måde som beskrevet ovenfor. Medlemsservice opbevarer ikke cpr-numre, så de sidste 4 cifre skal tastes hver gang. 

Ikke-medlemmer skal også have fornyet børneattest, hvis de fortsat eller igen varetager en børneattestkrævende rolle. Husk derfor at holde Medlemsservice ajour. 

Vær opmærksom på, om jeres kommune har krav om hyppigere fornyelse. Hvis børneattesten skal fornys årligt, så skal gruppelederen gå til stamkortet for hver enkelt person og trykke “Rekvirer børneattest”. Herefter oprettes en kladde og processen forløber som beskrevet ovenfor.

Konsekvenser ved manglende børneattest

Korpskontoret holder øje med at alle børneattester indhentes og fornyes efter reglerne. Hvis en person ikke indtaster de sidste 4 cifre eller ikke godkender anmodningen fra Politiet, så kontaktes vedkommende på mail. Gruppelederen modtager en kopi af alle sendte mails. Reagerer personen ikke på gentagne rykkere, så kontaktes gruppelederen telefonisk og informeres om at den pågældende person ikke kan deltage i gruppens arbejde eller aktiviteter før der er indhentet børneattest. Reageres der heller ikke på dette, så kontaktes personen telefonisk af generalsekretæren og udmeldes herefter af korpset.

Svar på børneattest

Alle samtykkeerklæringer bliver via Medlemsservice indsendt til KFUM-Spejdernes generalsekretær, som videresender erklæringerne til Det Centrale Kriminalregister. Generalsekretæren modtager også svar. Såfremt en person har registreret en dom, vil gruppelederen blive kontaktet af generalsekretæren, med hvem der træffes aftale om det videre forløb. Såfremt der ikke er registreret en dom, så registreres den godkendte børneattest i Medlemsservice og gruppelederen modtager en mail med bekræftelse. Typisk behandlingstid er 1 uge. Dato for seneste børneattest findes i medlemsservice.

Sådan indhenter du børneattester

Når et medlem over 15 år meldes ind, eller når et medlem fylder 15 år, så oprettes der automatisk en børneattest-kladde i Medlemsservice. Når et ikke-medlem tildeles en funktion, der kræver børneattest, så oprettes der ligeledes en børneattest-kladde.

Det er gruppelederens ansvar, at den pågældende person logger ind i Medlemsservice og udfylder kladden med de sidste 4 cifre i cpr-nummeret. Gruppelederen skal ikke håndtere andres cpr-numre men blot hjælpe dem til selv at logge ind. Det indtastede cpr-nummer sendes krypteret til korpskontoret, der sørger for kontakten til politiet. Politiet sender en anmodning til personens digitale postkasse. Denne skal bevares inden for 14 dage. Det er gruppelederens ansvar at minde personen om dette samt sikre, at det bliver gjort. Korpskontoret registrerer den godkendte børneattest på personens stamkort i Medlemsservice. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte korpskontoret på info@kfumspejderne.dk eller på telefon 70102666.

Lovgrundlag

Jf. lov om indhentelse af børneattester for frivillige ledere, må ingen på 15 år eller derover hos KFUM-Spejderne have registreret en afgørelse i Det Centrale Kriminalregister for overtrædelse af straffelovens § 210, § 222, § 222 jf. §§ 224 og 225, § 232 eller § 235, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år. Læs om børneattester i Love for KFUM-Spejderne i Danmark § 8 stk. 4 og 5.

Fritagelse for digital post

Hvis lederen er fritaget fra digital post – og derfor ikke kan godkende indhentningen i e-boks, kan gruppen bruge nedenstående formular i stedet.

Download formular

Lederbrev, hæderstegn og spejderpas

Lederbrev

For det i “Love for KFUM-Spejderne i Danmark” § 14, stk. 1 omtalte lederbrev har Hovedbestyrelsen fastsat følgende ordlyd:
“Velkommen som leder hos KFUM-Spejderne i Danmark.
Vi er glade for, at du har valgt at være leder hos KFUM-Spejderne i Danmark. Vi ønsker dig velkommen i vores unikke spejderfællesskab, hvor din indsats vil være med til at udvikle børn og unge, så vi sammen kan rykke verden – med vilje!
KFUM-Spejderne giver mod til sammen at tage ansvar for en bedre verden. Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring.
KFUM-Spejderne i Danmark er en del af verdensspejderbevægelsen WOSM (The World Organization of the Scout Movement)

Korpsets formål og arbejdsform

Korpset er et kirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.

Korpsets formål søges virkeliggjort gennem varierende former for forkyndelse og kristendomsundervisning og gennem spejdersport, friluftsliv og en videre kreds af aktiviteter, idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og samarbejde med andre.

Lederens arbejde

Din ledergerning har et demokratisk udgangspunkt, og du samarbejder med gruppens andre ledere. Vi søger sammen inspiration og dygtiggørelse i vores lederarbejde. Vi skaber rammer og aktiviteter, der bidrager til at spejderne gennem frilufsliv, fællesskab og udfordringer, opnår deres fulde potentiale som individer og sammen med andre.

Som leder er du en del af et nationalt og internationalt netværk, som kan gavne både din faglige og personlige vækst og trivsel. Dit lederarbejde styrker dine kompetencer og personlige lederskab til brug i alle livets opgaver.
(Lederens navn)  (Dato)
(Gruppenavn)
(Gruppeleder på vegne af KFUM-Spejderne i Danmark)
(Distriktschef og/eller bestyrelsesformand på vegne af KFUM-Spejderne i Danmark)”

Hæderstegn

KFUM-Spejderne bygger på frivilligt arbejde. Den frivillige indsats, som lægges i KFUM-Spejderne, kan blandt andet anerkendes ved uddeling af KFUM-Spejdernes officielle hæderstegn.

 • 10års stjernen kan tildeles spejdere og ledere efter 10 år som spejder og efter indstilling af pågældende bestyrelse/råd.
 • 25-, 50- og 75-års stjerner kan tildeles spejdere og ledere efter hhv. 25, 50 eller 75 år som spejder og efter indstilling af pågældende bestyrelse/råd. Stjernen bør overrækkes af en repræsentant fra distriktsstaben eller hovedbestyrelsen.
 • Den gule lilje uddeles af hovedbestyrelsen til personer, der har gjort sig særligt fortjent over for spejderarbejdet på lokalt plan, og som ikke er medlem af korpset.
 • Den hvide lilje uddeles af hovedbestyrelsen til personer, der har gjort sig fortjent over for spejderarbejdet ved særlige lejligheder, og som ikke er medlem af korpset.

Årsstjerner

10-, 25- og 50-års stjerner forhandles af 55° Nord. 75-års stjernen udleveres af Administrationscentret efter forespørgsel.

Spejderpas

Et spejderpas er et officielt dokument fra Verdensspejderorganisationen (WOSM) på en spejders medlemskab af et internationalt anerkendt spejderkorps. Et spejderpas bruges i visse internationale sammenhænge.

Ansøgning om udstedelse af spejderpas sker på en særlig blanket, som kan rekvireres fra Administrationscentret. Der må påregnes en ekspeditionstid på en uge fra ansøgningens indsendelse. Spejderpas udstedes kun til spejdere, som er fyldt 15 år. Til ture med flere deltagere er spejderpas kun nødvendigt for lederen.

Ledersamtale.dk

Få inspiration og værktøjer til at afholde ledersamtaler med de mange frivillige spejderledere. Ledersamtale.dk er lavet af frivillige for frivillige.

Læs mere på www.ledersamtale.dk

Politikker: Samværsregler, tobak og alkohol

Samværsregler

For at sikre et trygt miljø for alle medlemmer og frivillige er det vigtigt at tage stilling til vores samvær.

Gruppens samværsregler bør udarbejdes med udgangspunkt i det til hver tid foreliggende materiale som KFUM-Spejderne i Danmark stiller til rådighed. I materialerne kan der findes eksempler på dilemmaer og situationer, der kræver samværsregler, som kan være understøttende for ledernes og bestyrelsens dialog i forbindelse med udarbejdelsen.

Reglerne skal udarbejdes, for at børn og unge trygt kan udvikle sig i et miljø fri for krænkelser, og reglerne udarbejdes også, for at der aldrig kan være tvivl om lederens intentioner i samværet mellem børn og voksne.

Gruppens samværsregler skal indeholde regler for følgende fem temaer:

 • Overnatning
 • Badning/omklædning
 • Hjælpe-/intime situationer
 • Sociale medier
 • Kæresteforhold mellem ledere og ikke-ledere

De fem temaer skal sikre, at gruppens samværsregler beskytter både spejdere mod krænkelser og ledere mod beskyldninger om sådanne. Temaerne kan med fordel suppleres af regler der er mere generelle f.eks. om generel opførsel og sprogbrug.

Reglerne skal være enkle, entydige og realistiske. De skal fungere i de rammer, gruppen arbejder indenfor. Reglerne skal være anvisende, men ikke formanende, og de skal tilskynde til en høj grad af åbenhed og nysgerrighed omkring hinandens gøren og laden.

Samværsreglerne skal anvise, at voksne ikke opholder sig alene i et lukket rum sammen med en eller flere spejdere. Det skal forstås konkret som f.eks. i en sovesal eller et omklædningsrum, men også i overført betydning som f.eks. på sociale medier, hvor al kommunikation mellem voksne og børn skal være åben for flere end en enkelt leder. Det betyder, at én-til-én samtaler online undgås ud over konkrete beskeder.

Reglerne skal ligeledes værne om børnenes grænser. Det betyder, at hvis et barn har behov for støtte eller hjælp ved intime situationer (sengevædning, førstehjælp, mv.), skal det foregå på barnets præmisser, så barnets blufærdighed ikke krænkes.

Regelsættet skal ligeledes indeholde regler, så ingen leder indleder et kæresteforhold til en spejder, der er under 18 år jf. skolelærerparagraffens bestemmelser i straffelovens § 223.

Det er gruppebestyrelsens opgave at sikre, at udarbejdelsen af samværsreglerne gennemføres, at alle ledere er bekendt med indholdet af samtalen og de udarbejdede regler, og at reglerne skrives ned og kommunikeres til dem, der findes relevante. Det skal samtidig sikres at samværsreglerne er tilgængelige for forældre ved mødestederne.

Tobaksprodukter og tobakslignende produkter

Børn og unge bør ikke udsættes for rygning, og rygning og anden brug af tobak og tobakslignende produkter foran børn og unge under 18 år skal derfor undgås.

Det er KFUM-Spejdernes hovedbestyrelses forventning, at ledere og voksne ved, at de er rollemodeller for spejdere og agerer som sådan. Børn og unge, der deltager i KFUM-Spejdernes arrangementer og aktiviteter, skal derfor ikke opleve nogen form for opfordring til rygning eller anden brug af tobak eller tobakslignende produkter.

KFUM-Spejderne bakker derfor op om hensigten i dansk rygelov, som er at udbrede røgfri miljøer for at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og for at undgå, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Derfor tillader KFUM-Spejderne hverken indendørs eller udendørs rygning og anden brug af tobak og tobakslignende produkter, hvor børn og unge færdes.

Ydermere må der ikke sælges tobaksprodukter eller tobakslignende produkter til KFUM-Spejdernes arrangementer.

Alkohol

Spejderarbejdet danner ramme om fællesskaber, hvor alkohol ikke spiller en rolle i samværet. Det er fællesskaber, hvor børn og unge føler sig trygge i selskab med ledere og voksne og ikke oplever berusede personer.

Det er KFUM-Spejdernes hovedbestyrelses forventning, at ledere og voksne ved, at de er rollemodeller for spejdere og agerer som sådan. Børn og unge, der deltager i KFUM-Spejdernes arrangementer og aktiviteter, skal derfor ikke opleve nogen form for opmuntring til at indtage alkohol.

Ingen personer – med eller uden uniform eller tørklæde – må til KFUM-Spejdernes arrangementer være berusede i børn og unges nærvær. Det betyder, at der til KFUM-Spejdernes arrangementer målrettet børn og unge ikke indtages alkohol. Børn og unge under 18 år må ikke indtage alkohol til KFUM-Spejdernes arrangementer og aktiviteter. Det er ikke tilladt at optræde beruset sammen med spejderne.

Som ansvarlig for børn og unge og repræsentant for korpset skal man være opmærksom på de signaler, der udsendes vedrørende alkohol.

Skal opdateres årligt

Alle KFUM-Spejdernes grupper skal udarbejde samværsregler og årligt opdatere dem. Udarbejdelse og opdatering af reglerne skal årligt bekræftes i forbindelse med medlemsopgørelsen.

Sikkerhedsregler ved aktiviteter

Sikkerhedsregler ved badning

Den enkelte spejder skal føle sig tryg ved at deltage i badeaktiviteter. Lederne bør forholde sig til, hvad der ligger inden for deres ansvarsområde og hvad der er forventet af dem ved afholdelse af badeaktiviteter.

 1. Badning må kun foregå på sikre, i forvejen undersøgte steder og under omhyggeligt opsyn.
 2. Lederne må, inden badningen påbegyndes, sikre sig, at det er forsvarligt at bade pågældende sted.
 3. Badningen må kun foregå indenfor et nærmere afgrænset område. Dette skal være let at overskue og alle børn skal kunne bunde.
 4. Der skal være mindst 2 voksne ledere til stede. Den ene skal befinde sig på land på et sted, hvorfra han har et sikkert overblik over alle de badende. Den anden leder deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område. Mindst én af lederne skal kunne svømme og foretage livredning.
 5. Der må ikke gå flere i vandet ad gangen, end at lederen på land kan holde øje med dem alle.
 6. Ved badning i forbindelse med lejre og ture, bør forældrenes tilladelse foreligge.

Sikkerhedsregler ved søaktiviteter

Den enkelte spejder (og forældre) skal føle sig tryg ved deltagelse på søaktiviteter. Derfor skal dansk lovgivning overholdes og det forventes, at de ansvarlige ledere har tænkt sikkerheden igennem inden aktivitet, således at alle kan reddes i tilfælde af en nødsituation.

Disse regler gælder for alle søaktiviteter i regi af KFUM-Spejderne i Danmark.

Aktivitetsansvarlig/fartøjsfører

Der skal på forhånd være udpeget en der er ansvarlig for aktiviteten.

For grupper/centre/distrikter med faste sejlaktiviteter er det gruppens/centerets sejladsansvarlige, der udpeger mulige aktivitetsansvarlige (fartøjsfører/bådfører).

For grupper/centre/distrikter der tager på eks. kanotur eller laver tømmerflåder engang imellem, skal der for den aktuelle aktivitet udpeges en ansvarlig leder for aktiviteten.

Den aktivitetsansvarlige skal sikre at:

… båd/fartøj, sejl, tovværk er som ønsket for aktiviteten
… sikkerhedsudstyr er som ønsket og nødvendigt for aktiviteten
… inden turen have nødvendig viden om deltagernes færdigheder, eks. om de kan svømme
… alle bærer redningsvest/svømmevest
… have gennemtænkt sikkerheden, bl.a. at der er kontakt til land (se sidste punkt)

Sejladsansvarlig

For grupper/centre/distrikter der ejer joller eller større både, skal ledelsen udarbejde en organisationsplan for sejleraktivitet, hvoraf det fremgår hvem der er sejladsansvarlig, og den sejladsansvarlige skal lave en liste over godkendte fartøjsfører/aktivitetsansvarlige for en sejleraktivitet. Det er ledelsen der udpeger den sejladsansvarlige.

Det anbefales at den sejladsansvarlige kan dokumentere de for bådtypen relevante sejladskompetencer i form af f.eks. statskontrolleret duelighedsprøve, speedbådscertifikat etc.

Fartøjer

Jævnfør dansk lov skal alle fartøjer over 2½ meter bygget efter 16/6-1998 være CE-mærkede. Dette gælder eks. meginjoller, robåde, kølbåde. Dette gælder dog ikke eks. kanoer, kajakker, SUP og mindre selvbyggede tømmerflåder og risbåde.

For ældre fartøjer anbefales det, at de sikkerhedsmæssige krav ved CE-mærkningen alligevel er opfyld. Bl.a. anbefales det at der i meginjoller er faste flydetanke og at ballasten er fastgjort under bundbrædderne.

Selvbyggede fartøjer (tømmerflåder, risbåde mv) bør være forsynet med flydemidler, så de kan holde fartøj flydende med udstyr og personer.

Redningsvest/svømmevest

Alle fartøjer der ikke fortøjet til land, skal jævnfør loven medføre redningsveste eller svømmeveste til alle om bord. Vestene skal være i korrekt størrelse og godkendt efter anerkendte normer (SOLAS- eller EU-typegodkendt).

Ved KFUM-Spejderne skal alle anvende vesten under hele sejladsaktiviteten (hvor skibet er let, dvs. det ikke er fortøjet til land eller ligger for anker). Den aktivitetsansvarlige kan kortvarigt tillade, at vesten tages af for eks. at skifte overtøj, badning…

Ofte anvendes svømmeveste ved våde vandaktiviteter, da de giver større bevægelighed end redningsveste. Det er et krav, at når svømmeveste anvendes i stedet for redningsveste, foregår det under forhold, hvor redning er umiddelbart nær ved, eks. ved aktiviteter tæt på land eller hvor der altid er et andet fartøj tæt ved.

Veste anbefales anskaffet i klare synlige farver.

Sikkerhedsinstruks – gennemtænk sikkerheden

Det er vigtigt, at den aktivitetsansvarlige inden aktiviteten har tænkt sikkerheden igennem.

Til at hjælpe med dette, skal den som er aktivitetsansvarlig udfylde en sikkerhedsinstruks inden aktiviteten. Sikkerhedsinstruksen skal som minimum sikre, at følgende 5 punkter er afklaret inden turen/aktiviteten:

 1. Hvem er ansvarlig for aktiviteten? Herunder navn og telefonnummer.
 2. Hvad skal der foregå på aktiviteten? Herunder hvor mange deltagere, hvorhenne, hvornår.
 3. Hvad skal der til, for at aktiviteten aflyses? Overvej altid vejr- og vindforhold, deltagerantal, lederantal mm.
 4. Hvordan kan alle reddes i tilfælde af en ulykke? Overvej barn:voksen-ratio, medbragt vandtæt mobil, flere fartøjer, kystnær sejlads, mv. (og selvfølgelig at alle altid har vest på).
 5. Hvordan sikres at I kan komme i kontakt med nogen på land, der også ved, hvem der er på vandet, hvorhenne, og under hvilke forventede vejrforhold? Overvej en mobil pakket vandtæt. Det kan eks. være en leder/frivillig på kanten eller en leder/frivillig, det er aftalt at man sender en besked til inden sejladsen.

Er du som aktivitetsansvarlig trænet i brugen af søfartsstyrelsens mere omfattende sikkerhedsinstruks på 12 punkter, er det fordelagtigt at anvende denne.

Sejladsperiode

Sejladsperioden for aktiviteter ved KFUM-Spejderne er fra 1. maj frem til 31. oktober.

Sejlads fra 1. april til 1. maj og 1. november til 15. november er muligt under forsvarlige vejrforhold og:

 • der sejles med støre både (kølbåde, motorbåde, stabile joller)eller

eller

 • hvis deltagerne er over 15 år, der sejles på mindre åer og alle deltagere er iført passende beklædning.

Vil du vide mere om sikkerhed til søs:

 • Søsportens sikkerhedsråd: soesport.dk
 • Søfartsstyrelsen (bl.a. deres retningslinjer til udarbejdelse af en 12-punkts sikkerhedsinstruks): soefartsstyrelsen.dk/

OBS: ovenstående regler er gældende for KFUM-Spejderne som en forening. Hvis en forening laver udlejningssejlads med instruktører, bliver det til erhvervssejlads, hvor der bl.a. er krav at udfylde søfartsstyrelsens 12-punkts sikkerhedsinstruks. Det er ikke erhvervssejlads, hvis foreningen har enkelte gæster udefra med på aktivitet, eks. børn der endnu ikke er meldt ind eller til”bliv-spejder-for-en-dag” med markedsføring af foreningen som øje.

Forsikring

Alle der deltager i foreningsaktivitet under KFUM-Spejderne (medlemmer, ledere, frivillige) er omfattet af korpsets kollektive ulykkesforsikring, der dækker hvis man kommer til skade ved en aktivitet såfremt disse regler efterleves. Dog højest 100 på vandet på samme tid.

Sikkerhedsregler ved klatreaktiviteter

Den enkelte spejder skal føle sig tryg ved at deltage i klatreaktiviteter. Lederne bør forholde sig til, hvad der ligger inden for deres ansvarsområde, og hvad der er forventet af dem ved afholdelse af klatreaktiviteter.

Klatring sker med udgangspunkt i de normer og standarder, der findes på området og som er samlet af Klatresamrådet, som er en paraplyorganisation, der på tværs af forskellige foreninger har defineret en række normer for klatring. Klatring er en sikker aktivitet, når den bliver udført rigtigt og under kyndig vejledning. Derfor skal klatreaktiviteter altid udføres af en instruktør med en relevant uddannelse.

Vægklatring

Vægklatring er alle aktiviteter, der foregår på en bygget klatrevæg. Derudover er der en række krav til en klatrevæg, som afhænger af dens typegodkendelse. Der kan læses mere om det på http://klatreforbund-klatrevæg.dk.

Aktiviteter på klatrevæg eller lignende skal altid følge de gældende regler og normer udarbejdet af Klatresamrådet og Dansk Klatreforbund. Relevante instruktøruddannelser kan findes på www.klatreforbund.dk/instruktor.

Træklatring

Træklatring er alle klatreaktiviteter, der foregår i træer. Træklatringsaktiviteter skal altid følge de gældende regler og normer udarbejdet af Klatresamrådet og Dansk Træklatreforening, som kan findes på https://dansktraeklatreforening.dk/.

Relevante instruktøruddannelser kan findes på https://dansktraeklatreforening.dk/Instrukt%C3%B8ruddannelsen.

Klippeklatring

Klippeklatring er klatring, som foregår på klippevæg og som ikke er på kontrollerede, boltede toprebs ruter. Klippeklatring skal altid følge de gældende regler og normer udarbejdet af Klatresamrådet og Dansk Klatreforbund/Dansk Bjergklub.

Relevante instruktøruddannelser kan findes på https://www.klatreforbund.dk/instruktor.

Da klippeklatring er en knap så udbredt klatreform i Danmark, anbefales det altid at kontakte korpsets klatregruppe/klatreansvarlige for yderligere vejledning omkring regler og normer på klatring@kfumspejderne.dk.

Læs mere

I øvrigt henvises til Rådet for Større Badesikkerhed (www.badesikkerhed.dk).

Kontingent og medlemsskab

Korpsafgift

En væsentlig del af korpsets finansiering er korpsafgift, som opkræves fire gange årligt. Grundlaget for opkrævningen er antallet af aktive korpsmedlemmer på opkrævningstidspunktet. Opkrævningerne for korpsafgift sendes til den enhed(gruppe/distrikt), hvor medlemmet er registreret med sit medlemskab. Et medlem kan kun have ét aktivt korpsmedlemskab. Korpsafgiften anvendes til udvikling af nye aktiviteter, arbejdsstof, events for spejdere og ledere, forsikringer, blade og kontingent til WOSM. Korpsafgiften fastsættes af Landsmødet for en 2-årig periode jf. § 34.

Satserne for korpsafgift er:

Familiespejdere

Korpsafgiften pr. 1. april 2023 er fastsat til 148 kr./år for alle medlemmer af en familiespejder-enhed og opkræves for alle aktive korpsmedlemmer i disse enheder.

Øvrige medlemmer

Korpsafgiften pr. 1. april 2022 er fastsat til 448 kr./år og opkræves for alle øvrige, aktive medlemmer.

Grundlaget for opkrævningen af korpsafgiften er antallet af medlemmer med et aktivt korpsmedlemskab den 1. i kvartalet (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober). Korpsafgiften pristalsreguleres årligt den 1. april med pristallet for januar måned i det pågældende år.

Minimumskontingent

Som medlem af KFUM-Spejderne i Danmark er man en del af et forpligtende fællesskab, hvor alle bidrager. En del af dette bidrag er vores kontingent, hvorfor hovedbestyrelsen har besluttet, at alle skal betale et minimumskontingent. Minimumskontingentet sikrer desuden, at KFUM-Spejderne kan søge tilskud om udlodningsmidler fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som på lige fod med korpsafgiften, danner grundlag for KFUM-Spejdernes aktiviteter.

Medlemskabet af KFUM-Spejderne i Danmark bekræftes gennem betaling af et kontingent til den gruppe eller distrikt, hvor man har sit korpsmedlemsskab.

Kontingentet fastsættes af den enkelte gruppe jf. §11, men det skal mindst svare til det minimumskontingent, der stilles krav om ved korpsets ansøgning om tilskud fra udlodningsmidlerne. Kravet for at medlemmer kan indgå i ansøgning om tilskud fra udlodningsmidlerne er betaling af et årligt kontingent på 75 kr. (2019).

Ind- og udmeldelse

Alle medlemmer og frivillige skal registreres i det medlemssystem, som KFUM-Spejderne i Danmark stiller til rådighed for grupper og distrikter. Indmeldelse og udmeldelse kan jf. Love for KFUM-Spejderne i Danmark, § 7, stk. 5, 6 og 7 kun ske skriftligt. Det er gruppens/distriktets/korpsets ansvar at sikre, at den enkelte enheds medlemsregister løbende er opdateret.

Indmeldelse

Skriftlig indmeldelse sker til gruppen/distriktet/korpset og kan ske på følgende måder:

 • ved udfyldelse af elektronisk indmeldelsesformular på hjemmeside. Det kan være en formularudarbejdet af den enkelte gruppe eller den formular, der er en del af KFUM-Spejdernes medlemssystem (Medlemsservice),
 • anvendelse af korpsets standardblanket Download blanket her
 • via e-mail eller brev fra medlem eller forældre.

Når man modtager en indmelding, skal gruppen/distriktet/korpset sikre sig, at der sendes kvittering til medlemmet og eventuelle pårørende (forældre), som bekræftelse på at medlemmet er indmeldt.

Indmeldelse som ikke sker via korpsets medlemssystem (Medlemsservice), skal umiddelbart efter modtagelsen registreres i korpset medlemssystem (Medlemsservice), for at have gyldighed.

Ved indmeldelse skal medlemmet som minimum oplyse navn, adresse og fødselsår. For medlemmer under 15 år anbefales at registrere kontaktoplysninger på en eller flere af forældrene.

Udmeldelse

Ved udmeldelse er der ikke særlige formkrav. Tidspunktet for udmeldelsens ikrafttræden er tidspunktet for modtagelsen af udmeldelsen.

Når der registreres en udmeldelse, skal gruppen/distriktet/korpset ved e-mail/brev gøre medlemmet opmærksom på, at medlemmet er udmeldt af gruppen med oplysning om dato for udmeldelse.

Overflytning

Overflytning mellem grupper/distrikter i korpset opfattes som en udmeldelse af den oprindelige enhed og indmeldelse i en ny. Der skal derfor gives en skriftlig udmeldelse til den gamle enhed samt en skriftlig indmeldelse til den nye enhed. Stamdata flyttes via medlemssystemet (Medlemsservice) fra den gamle enhed til den nye.

Ejendomspuljen/Jens Granes Fond

KFUM-Spejderne administrerer Jens Granes Fond, der er stiftet i 50-året for påbegyndelsen af spejderarbejdet i KFUM-Spejderne. Fondens formål er at hjælpe enheder i korpset med anskaffelse og indretning af lejr- og mødefaciliteter til brug i spejderarbejdet. I det omfang enheder i korpset er medopretter af en selvejende institution, eller hvor enheden erhverver en fast ejendom i sameje med en lokal enhed i et andet korps/forbund, kan der ydes hjælp til sådanne på samme vilkår som til korpsets enheder.

Ejendomspuljen er midler fra KFUM-Spejderne i Danmark, der udlånes til grupper, distrikter og spejdercentre. Grupper, distrikter og spejdercentre med tilknytning til KFUM-Spejderne kan søge om lån til erhvervelse af, jord og bygninger, herunder byejendomme, bofællesskaber og skibe. Der ydes også lån til renovering af eksisterende bygninger og ejendomme.

Det er KFUM-Spejdernes hovedbestyrelses Forretningsudvalg, der administrerer Jens Granes Fond og Ejendomspuljen. Lån i Jens Granes Fond og Ejendomspuljen kan gives som rentefrie lån, med en afvikling over 10 år, med lige store årlige afdrag. Lånet forfalder ved ejerskifte af ejendommen eller skibet.

Forretningsudvalget vurderer i det enkelte tilfælde, om lån skal ydes mod gældsbrev eller tinglyst pant i ejendommen. Den maksimale lånerammer udgør normalt kr. 100.000 pr. gruppe/distrikt, dog højst 30 % af de samlede udgifter eksklusiv værdien af eget arbejde.

Bestyrelsen kan beslutte, at der skal tinglyses deklaration om, at fonden i tilfælde af salg af ejendommen – uanset om lånet måtte være indfriet – har forkøbsret til denne.

Korpsafgift

Korpsafgiften opkræves pr. kvartal og reguleres hvert år den 1. april. Kontakt info@kfumspejderne.dk for spørgsmål.

Indmeldelsesblanket

Du kan downlode en indmeldelsesblanket til print lige her

Spejdercentre

Definition af et spejdercenter

KFUM-Spejderne definerer et spejdercenter som et sted, hvor der tilbydes overnatningsfaciliteter og aktiviteter målrettet spejdere, og som har en fast stab af frivillige centermedarbejdere.

Hvis et spejdercenter ønsker at målrette sine aktiviteter til internationale spejdere, opfordres det til at KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse underrettes om dette. På den måde har KFUM-Spejderne bedre betingelser for at varetage spejdercentrets interesser i internationale sammenhænge.

Det anbefales, at alle centermedarbejdere er medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark, et andet af WOSM eller WAGGGS anerkendt spejderkorps eller Frivilligt Drenge- og Pigeforbund FDF.

Alle centermedarbejdere er forpligtet til at leve op til KFUM-Spejdernes bestemmelse om indhentelse af børneattester.

Grønne Centre

Grønne Centre er spejdercentre i Danmark, der er tilknyttet KFUM-Spejderne i Danmark.

Man kan som spejdercenter i Danmark være tilknyttet KFUM-Spejderne. Denne tilknytning kaldes ”Grønne Centre”.

Man kan naturligvis være tilknyttet flere korps, og det anbefales, at Grønne Centre aktivt deltager i Forum for Spejdercentre i Danmark, hvor spejdercentre fra alle korps er repræsenteret.

Sådan bliver man et Grønt Center

Hvis et spejdercenter ønsker at være tilknyttet KFUM-Spejderne, sendes en ansøgning til KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse med en begrundelse af, hvorfor der er et ønske om, at spejdercenteret tilknyttes KFUM-Spejderne, samt hvad spejdercentret har behov  for fra KFUM-Spejderne, for på bedste vis at støtte KFUM-Spejdernes formål og arbejdsform. Samarbejdet stopper, hvis en eller begge parter ønsker det.

Opfordringer til Grønne Centre

Som spejdercenter med tilknytning til KFUM-Spejderne,

 • opfordres spejdercentret til at efterleve KFUM-Spejdernes formål og arbejdsform, jf. §3 og §4 i KFUM-Spejdernes love og bidrage til opfyldelsen af korpsets vision og strategi.
 • opfordres spejdercentret til at udbyde aktiviteter i overensstemmelse med KFUM-Spejdernes arbejdsprogram.
 • opfordres spejdercentret til at samarbejde med omkringliggende distrikter tilhørende KFUM-Spejderne.
 • opfordres spejdercentret til at arbejde bæredygtigt, f.eks. ved at opnå og fastholde den internationale miljøcertificering for spejdercentre, SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature, Environment and Sustainability).
 • opfordres spejdercentret til at tilbyde rammer for forkyndelse.
 • opfordres spejdercentret til at dele en beretning fra spejdercentrets generalforsamling med KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse. På den måde har hovedbestyrelsen de bedste forudsætninger for at understøtte spejdercentret.
 • har man ingen gensidige økonomiske forpligtelser overfor KFUM-Spejderne, f.eks. betaler spejdercentret ikke korpsafgift til KFUM-Spejderne i Danmark og har ikke stemmeret på KFUM-Spejdernes Landsmøde.
 • opfordres spejdercentret til at deltage i KFUM-Spejdernes landsmøde og andre nationale arrangementer hos KFUM-Spejderne og kan desuden stille sig til rådighed som afholdelsessted f.eks.  til DM i Spejder kvalifikationer, ungdomskurser o.lign.
 • er spejdercentret, på linje med grupper og distrikter i øvrigt, berettiget til at søge KFUM-Spejdernes puljer og fonde.

Kommunikation mellem KFUM-Spejderne og de Grønne Centre

KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse definerer i hver valgperiode, hvem der er kontaktperson for de Grønne Centre, og giver hurtigst muligt spejdercentrene besked herom.

Der afholdes i hver landsmødeperiode to dialogmøder mellem KFUM-Spejderne og de Grønne Centre. Det ene afholdes som onlinemøde en hverdagsaften, og det andet afholdes fysisk i forbindelse med en korpsweekend.

Dagsorden på dialogmøderne inkluderer orientering om kommende arrangementer, som spejdercentrene kan deltage i, orientering om strategi og initiativer for den kommende periode samt orientering om projekter og aktiviteter, som spejdercentrene kan bidrage til. Dialogmøderne er ikke et netværksmøde – her henvises i stedet til Forum for Spejdercentre i Danmark.

Et spejdercenter er altid velkommen til at ønske deltagelse fra KFUM-Spejderne f.eks. til bestyrelsesmøder eller lignende på spejdercentret.

Hvad er et Spejdercenter?

Et spejdercenter er et sted, hvor man, som spejdergruppe eller enhed kan tage på lejr, og deltage i forskellige aktiviteter, som centeret udbyder.

På de fleste centre afholdes der ugelange centerlejre i sommerferien og weekendarrangementer med forskellige temaer og for forskellige aldersgrupper fordelt ud over året. Centeraktiviteterne arrangeres af centrenes stabe, som er frivillige spejdere.

Hyttefortegnelsen

Hyttefortegnelsen er en oversigt over spejderhytter i Danmark, som man kan leje. Her kan man finde en hytte, der passer til den aktivitet, der skal afholdes.

Grønne centre

“De Grønne Centre” er en fællesbetegnelse for en række centre, som har et særligt samarbej­de med korpset.

Arresøcentret

Assenbækmølle

Flamsted Centret

Houens Odde

Hummelmosen

Moselund Spejdercenter

Næsbycentret

Port Arthur

Rømeregård

Terp Spejdercenter

Thorup Hede

Trevæld

Menu