Orientering fra Hovedbestyrelsen maj 2021

Hovedbestyrelsen har været samlet til HB-møde. På dagsordenen var bl.a. regnskab for 2020, organisering af den frivillige landsorganisation samt Landstræf 2021. Læs mere her.

Foto: Johny Kristensen

En stor velkomst til KFUM-Spejdernes nye administrationschef, Tue Skovgaard. Vi ser frem imod det gode arbejde, vi i fællesskab skal udføre for fortsat at støtte og udvikle KFUM-Spejderne.

Økonomi og regnskab

Tue Skovgaard gennemgik nøgletallene i årsregnskabet for 2020.

KFUM-Spejderne er økonomisk kommet godt igennem et år, der har været præget af corona og manglende indtægter. Årsregnskabet for 2020 viser et resultat uden store tab i forbindelse med korpsets aktiviteter, hvilket for en stor del skyldes, at korpset har gennemført besparelser samt aflyst arrangementer og møder.

Årsregnskabet for 2020 viser også et underskud i butikken 55Nord, som KFUM-Spejderne ejer i fællesskab mellem FDF. Resultatet kommer som følge af manglende salg i forbindelse med aflyste lejre, nedskrivning af varelager samt investeringer i ny webshop og logistik. Ledelsen i 55Nord, FDF og KFUM-Spejderne arbejder i fællesskab på tiltag som skal sikre butikkens fremtid.

Dette forventes ikke at have nogle mærkbare konsekvenser for det videre arbejde i korpset, men der følges løbende op på dette.

En gennemgang af medlemsopgørelsen viste, at på trods af mange aflyste kurser, lejre, arrangementer og møder i det forgangne år, så er grupperne lykkedes med, at fastholde medlemmer, hvilket ikke kun har givet stabile medlemstal, men faktisk en mindre fremgang i antallet af ledere.

Hvis endnu flere får registreret kontingentbetalingen af medlemmerne korrekt, vil det kunne påvirke regnskabet for 2021 positivt.

Den frivillige landsorganisation

Hovedbestyrelsens arbejdsgruppe for revisionen af den frivillige organisering fremlagde resultatet af et webinar med styregrupperne tidligere på året.

Her var der blevet arbejdet med hvilke opgaver, som lige nu lå i styregruppernes porteføljer og hvilke opgaver som fremover skal prioriteres. Det er vigtigt, at organiseringen understøtter korpsets strategiske retning.

Det blev drøftet hvordan det videre arbejde med organiseringen skal forløbe og en handlingsplan for dette blev besluttet.

Landstræf 2021

Landstræfpatruljen orienterede planlægningen. Det er glædeligt, at der nu er så mange tilmeldte deltagere, at Landstræf 2021 kan afholdes.

Tak til alle jer som er tilmeldt og tak til Landstræfpatruljen, som arbejder ud fra devisen om at et ambitiøst planlægningsarbejde, en stor vision og en voldsom ihærdighed vil kunne skabe et attraktivt landstræf.

Der er planlagt en lang række workshops med stor alsidighed, underholdning, hygge og lejrbål for ikke at tale om besøget på lejrpladsen for Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland om søndagen.

Læs mere her: Landstræf 2021

Arbejdet i hovedbestyrelsen i den kommende periode

Der blev arbejdet videre med at definere, hvilke opgaver som hovedbestyrelsen vil fokusere på frem mod næste landsmøde.

Det er vigtigt, at hovedbestyrelsen er enige om, hvilke opgaver der skal fokuseres på, for bedst muligt at støtte op omkring spejdergruppernes arbejde og korpsets udvikling.

,

Læs også

Menu