Billede fra tværkorpsligt arrangement
Billede fra tværkorpsligt arrangement
Erik Larsen

Samarbejde med andre korps

§ 39. Lokalt samarbejde med enheder fra andre korps

1. I tilfælde, hvor en gruppe ønsker et permanent samarbejde med en enhed fra et andet korps, skal dette forhandles på et forældremøde, før gruppebestyrelsen træffer den endelige beslutning.

2. Et fælles råd som ansvarlig instans for et permanent samarbejde mellem en gruppe og en enhed fra et andet korps kan kun oprettes, hvis det drejer sig om en enhed fra et internationalt anerkendt spejderkorps med et i det væsentlige overensstemmende formål.

3. Det fælles råd skal opfylde bestemmelserne i love og vedtægter i de 2 korps og skal underskrive overenskomst med hvert af de 2 korps. Ved ethvert permanent samarbejde mellem en gruppe og en enhed fra et andet korps skal der til stadighed være mindst 1 ansvarlig leder fra hvert korps.

4. Gruppebestyrelsen eller det fælles råd skal påse, at forældrene er orienteret om alle fælles arrangementer.

§ 40. Associerede korps

1. Et spejderkorps tilknyttet et andet kristent trossamfund end den danske folkekirke kan ved landsmødets beslutning med mindst 2/3 af de afgivne stemmer associeres til KFUM-Spejderne i Danmark. Forinden associeringen skal det associerede korps' love godkendes af hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark, som bl.a. skal påse, at det associerede korps overholder den internationale spejderbevægelses krav. Såfremt det associerede korps ønsker at ændre sine love, skal ændringerne godkendes af hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark, forinden de kan træde i kraft.

2. Det associerede korps skal ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning til enhver tid skal være oplyst over for hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark.

3. Et associeret korps kan ophæve associeringen ved beslutning i det associerede korps' bestyrelse. Associeringen kan ligeledes ophæves ved beslutning i hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark.

4. Hovedbestyrelsen for KFUM-Spejderne i Danmark udarbejder regler og fastsætter administrationsvederlag for det associerede korps til dækning af de udgifter, associeringen medfører for KFUM-Spejderne i Danmark.
Landsmødet i 1986 vedtog at associere Metodistkirkens Spejdere i Danmark til KFUM-Spejderne i Danmark.
Landsmødet i 1994 vedtog at associere Missionsforbundets Spejdere til KFUM-Spejderne i Danmark.

5. Uanset at Semerkand Ungdom ikke er et spejderkorps tilknyttet et andet kristent trossamfund, har landsmødet 2018 med det til ændring af lovene nødvendige flertal vedtaget at associere Semerkand Ungdom til KFUM-Spejderne i Danmark ud fra de retningslinjer og bestemmelser, der i øvrigt er gældende for en sådan associering i § 40, stk. 1-4.