Korpsets organisation og medlemmer

§ 6. Organisation

Korpset er en sammenslutning af alle KFUM-Spejdere i Danmark. Korpset er organiseret i grupper, der samles i distrikter, der således alle hver især er selvstændige juridiske personer. Enhver gruppe eller ethvert distrikt i korpset kan nedlægges af hovedbestyrelsen, når særlige forhold taler derfor.

§ 7. Medlemmer

1. Korpset samler sine medlemmer fra alle samfundslag og er uafhængig af ethvert politisk parti.

2. Medlemskab af korpset kan ske gennem en gruppe, et distrikt eller direkte af korpset.

Optagelse:

3. Man kan optages som medlem fra 3-års-alderen.

4. Optagelse i korpset af over 15-årige sker på grundlag af vedkommendes egen optagelsesbegæring.

5. Optagelse skal ske ved en skriftlig indmeldelse til en gruppe, et distrikt eller til korpset.

6. Retningslinjerne for optagelse reguleres i en af hovedbestyrelsen udstedt vejledning og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Overflytning:

7. Ethvert medlem kan overflyttes fra en gruppe til en anden, i hvilket fald der så vidt muligt bør indhentes udtalelse af dets tidligere ledere.
Overflytning af rovere og ledere kan kun ske, dersom den pågældende gruppebestyrelse i den modtagende gruppe intet har at indvende derimod.
I tvivlstilfælde afgøres sagen af hovedbestyrelsen.

Udmeldelse:

8. Udmeldelse skal ske skriftligt til den enhed (gruppe, distrikt eller korps), hvori man har sit medlemskab registreret. Hovedbestyrelsen regulerer retningslinjerne for udmeldelse i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Udelukkelse:

9. Ingen familiespejder, bæver, ulveunge, juniorspejder, spejder, seniorspejder eller rover kan udelukkes af gruppen af andre ledere end gruppelederen. Dog kan distriktschefen også foretage udelukkelse efter forudgående drøftelse med gruppebestyrelsen.
En rover, der er medlem gennem et distrikt, kan udelukkes af distriktschefen.
Udelukkelser foretages under ansvar over for den respektive gruppebestyrelse eller distriktsråd, og kun når der er særlige grunde hertil.
Der skal så vidt muligt gives medlemmet mulighed for at blive hørt, inden en afgørelse om udelukkelse træffes.

§ 8. Ledere

Ledere generelt:

1. En leder skal være villig til at udføre en kristen ledergerning, således som det fremgår i § 3 og § 4, og som fastsat af hovedbestyrelsen i korpsets lederbrev.

2. Ved ledere forstås: Familiespejderkoordinatorer, bæverledere, bæverassistenter, ulveledere, ulveassistenter, juniorledere, juniorassistenter, tropledere, tropassistenter, seniorledere, seniorassistenter, klanledere, klanassistenter, gruppeledere, gruppeassistenter, distriktschefer, distriktsassistenter, medlemmer af hovedbestyrelsen og ledere med særlige, af hovedbestyrelsen, tildelte hverv.

3. I alle enheder bør der udnævnes både mandlige og kvindelige ledere.

4. Ingen ledere eller rovere over 15 år må have registreret en afgørelse i Det Centrale Kriminalregister for overtrædelse af straffelovens § 210, § 222, jf. §§ 224 og 225, § 232 eller § 235, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år. Samtykke, til at oplysningerne indhentes, skal gives.*

5. En person, der ikke er medlem af korpset, og som har registreret en afgørelse i Det Centrale Kriminalregister for overtrædelse af straffelovens § 210, § 222, § 222, jf. §§ 224 og 225, § 232 eller § 235, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år, må ikke benyttes som medhjælp af en gruppe, et distrikt eller korpset. Samtykke til indhentelse af oplysninger skal gives af alle medhjælpere, der ikke er medlemmer af korpset, med regelmæssig eller længerevarende kontakt med børn under 15 år, jf. gruppens samværsregler og korpsets bestemmelse herom.

6. Ansvaret for indhentelse af samtykke efter stk. 4 og 5 påhviler den respektive gruppebestyrelse eller distriktsråd, jf. korpsets bestemmelser herom.

Udnævnelse:

7. Forinden en leder udnævnes i en gruppe, skal lederen godkendes af gruppebestyrelsen og have modtaget korpsets lederbrev. Lederbrev tildeles efter en samtale med gruppelederen.

Afskedigelse:

8. En leder i en gruppe kan afskediges, når særlige grunde taler derfor, og når der er enighed herom i gruppebestyrelsen, der foretager afskedigelsen. Forinden afgørelse om afskedigelse træffes, skal der så vidt muligt gives lederen mulighed for at fremkomme med en udtalelse, og afgørelsen skal begrundes.

9. Hovedbestyrelsen kan afskedige enhver leder, når særlige grunde taler derfor. Forinden afgørelse om afskedigelse træffes, skal der så vidt muligt gives lederen mulighed for at fremkomme med en udtalelse, og en afgørelse skal begrundes.

*KFUM-spejdernes landsmøde har vedtaget en bestemmelse, som slår fast, at der indhentes børneattester på alle medlemmer over 15 år: https://kfumspejderne.dk/vaerktoejer/love-regler/bestemmelser/ledere-og-frivillige/indhentelse-af-boerneattester/