Korpset

§ 34. Landsmødet

1. Landsmødet er korpsets øverste myndighed.

2. Landsmødet afholdes hvert andet år.

3. Landsmødet afholdes med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Fastsættelse af sidste indleveringstidspunkt for kandidatopstilling.
 • Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år til godkendelse.
 • Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 regnskabsår til godkendelse.
 • Korpsets arbejde i den kommende tid, herunder planer for vækst.
 • Vedtagelse af eventuelle ændringsforslag til korpsets love.
 • Drøftelse af budgetter for de følgende 2 år, herunder fastsættelse af korpsafgiften for samme periode.
 • Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
 • Valg af statsautoriseret revisor samt kritiske revisorer og suppleant for disse.
 • Eventuelt.

4. Til hovedbestyrelsen vælges 11 repræsentanter og 3 suppleanter.
Alle repræsentanter og suppleanter afgår ved hvert ordinært landsmøde.
Der må højest afgives 11 stemmer, og der skal afgives mindst 6 stemmer. Der må kun afgives én stemme på hver kandidat. 
Hvis et medlem af hovedbestyrelsen afgår i en valgperiode, indtræder suppleanten for den resterende periode indtil første ordinære landsmøde.
Blandt de, der ikke har opnået valg, indgår de 3 med højest stemmetal som suppleanter.
Landsmødet vælger for en landsmødeperiode ad gangen en statsautoriseret revisor til at revidere korpsets regnskaber.
Derudover vælger landmødet to kritiske revisorer, til at følge hovedbestyrelsens udmøntning af landsmødets drøftelser og vedtagelser. Disse vælges for 2 landsmødeperioder ad gangen og afgår skiftevis.
Ved hvert ordinært landsmøde vælges endvidere 1 revisorsuppleant.

5. Stemmeberettigede ved landsmødet er 1 eller 2 repræsentanter for hver gruppe udpeget af gruppebestyrelsen.
Grupper, der ved sidste medlemsoptælling havde mindst 75 medlemmer, har 2 stemmer, de øvrige grupper 1 stemme.
Stemmeberettigede er endvidere 2 repræsentanter for hvert distrikt udpeget af distriktsrådet, 1 repræsentant for hvert distrikt valgt af og blandt de over-15-årige medlemmer i hvert distrikt, der ikke er ledere samt medlemmer af hovedbestyrelsen.
Gruppen af medlemmer, der er direkte medlemmer af korpset, har 2 stemmer. Hovedbestyrelsen fastlægger nærmere bestemmelse for udvælgelsen heraf.
Udelukket fra at udøve stemmeret på landsmødet er repræsentanter for grupper, der skylder korpsafgift fra det foregående eller tidligere år.

6. Hver deltager kan personligt kun afgive én stemme. Hvor skriftlig fuldmagt foreligger på den af hovedbestyrelsen udsendte blanket, kan en deltager afgive indtil i alt 4 stemmer. Afstemning ved fuldmagt kan kun finde sted ved skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten bestemmer det, eller mindst 5 stemmeberettigede deltagere forlanger det.

7. Landsmødet skal indvarsles skriftligt til alle stemmeberettigede grupper, distrikter og medlemmer af hovedbestyrelsen senest 10 uger forud.

8. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til hovedbestyrelsens formand senest 8 uger før landsmødets afholdelse og skal være anbefalet og behørigt underskrevet (jf. § 11 og § 31) af enheder, der tilsammen råder over mindst 5 landsmødestemmer.

Indkomne forslag udsendes sammen med dagsordenen, regnskab for de 2 foregående år og budgetter for de kommende 2 år senest 6 uger før landsmødets afholdelse.

9. Forslag til kandidater til hovedbestyrelsen skal være anbefalet og behørigt underskrevet (jf. § 11 og § 31) af enheder, der tilsammen råder over mindst 3 landsmødestemmer. Kandidaternes tilsagn skal foreligge.
Valgbar er ethvert medlem af korpset, som er fyldt 15 år eller forældre/værger til medlemmer, der ikke er fyldt 15 år og som har modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit valg modtager dette.
Kandidatforslag, der indsendes til hovedbestyrelsens formand senest 8 uger før landsmødets afholdelse, vil blive offentliggjort sammen med dagsordenen.

10. Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes af hovedbestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af korpsets stemmeberettigede grupper og distrikter gennem de respektive gruppebestyrelser og distriktsråd forlanger det. Det kan indkaldes med kortere varsel end et ordinært landsmøde.

§ 35. Landsafstemning

Når ved et landsmøde 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter forlanger det, eller dersom hovedbestyrelsen bestemmer det, skal et forslag, der har været optaget på landsmødets dagsorden, snarest muligt udsendes til skriftlig landsafstemning mellem samtlige stemmeberettigede grupper og distrikter.

Fristen for afgivelse af stemmerne og formen for stemmeafgivningen i øvrigt bestemmes af hovedbestyrelsen, såfremt andet ikke er vedtaget af landsmødet.

§ 36. Hovedbestyrelsen

1. Korpset ledes af hovedbestyrelsen under ansvar over for landsmødet.

2. Denne består af 11 medlemmer valgt af landsmødet. Den kan endvidere supplere sig med en kasserer.
Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

3. Alle faste stillinger hos KFUM-Spejderne i Danmark besættes efter opslag i en af korpsets publikationer.

4. Til retsligt at forpligte korpset udkræves underskrift af 3 af hovedbestyrelsens medlemmer, idet det ene af disse skal være formanden eller kassereren.
Såfremt hverken formanden eller kassereren er myndige, kræves det, at det tredje af hovedbestyrelsens medlemmer, der skriver under sammen med formand og kasserer for at forpligte korpset, er myndig. Er ingen af hovedbestyrelsens medlemmer myndige, udpeger hovedbestyrelsen en myndig person som særligt tegningsberettiget. Korpset forpligtes herefter ved underskrift af den særligt tegningsberettigede person i forening med formanden og kassereren eller i forening med formanden og yderligere et medlem af hovedbestyrelsen.

5. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid indkalde regnskaber, medlemslister, indmeldelsesblanketter og anden relevant dokumentation.

6. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal være tilgængelig for korpsets medlemmer.

§ 37. Hovedbestyrelsens opgaver

1. Hovedbestyrelsen har til opgave at lede korpset og føre tilsyn med arbejdet. Herunder:

Valg og konstituering:

2. Nedsætte forretningsudvalg.

3. Hovedbestyrelsen kan nedsætte styregrupper samt projekt- og arbejdsgrupper efter behov og fastsætter disses forretningsorden.
Hovedbestyrelsen udpeger endvidere:

 • Korpsets uddannelsesleder.
 • Korpsets forkyndelsesleder.
 • Redaktører af korpsets publikationer.
 • Korpsets internationale sekretær.
 • Korpsets medlemmer af The Danish Scout Council.

Planer og projekter:

4. Godkende planer vedrørende korpsets arbejde inden for styregruppernes arbejdsområder.

Bestemmelser og lovændringsforslag:

5. Udarbejde bestemmelser efter landsmødets beslutninger, eller hvor det i øvrigt skønnes påkrævet.
Udarbejde ændringsforslag til korpsets love.

Økonomi:

6. Godkende det årlige budget.
Gennemgå det reviderede regnskab og offentliggøre det for korpsets medlemmer straks efter hovedbestyrelsens og revisionens godkendelse.
Træffe bestemmelser vedrørende korpsets økonomiske forhold.
Varetage korpsets interesser i de virksomheder, hvori korpset deltager.

Administration:

7. Godkende bestemmelser vedrørende korpsets administrative forhold.

Personale:

8. Hovedbestyrelsen antager og afskediger centrale medarbejdere i korpset.

Møder:

9. Hovedbestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt.

38. Hovedbestyrelsens forretningsudvalg

1. Hovedbestyrelsens forretningsudvalg består af 3-5 hovedbestyrelsesmedlemmer. Formand, næstformand og kasserer er fødte medlemmer.

2. Forretningsudvalget holder møde mindst 4 gange årligt og varetager korpsets daglige forretningsførelse.