Juniorspejdertroppe

§ 21. Juniorspejdertroppe

1. En juniorspejdertrop er en enhed af juniorspejdere i gruppen.

2. Arbejdet i juniorspejdertroppen drives efter grundprincipperne for juniorspejderarbejde, således som disse er udtrykt i korpsets publikationer.

3. Juniorspejdertroppen inddeles i patruljer. Patruljen ledes af en patruljeleder valgt af patruljens medlemmer i samråd med juniorspejdertroppens ledelse. Til hjælp for patruljelederen udnævnes en patruljeassistent. Juniorspejdertroppens ledelse samler juniorspejdertroppens patruljeledere til en drøftelse af troppens arbejde og deres rolle i dette.

§ 22. Ledelse

1. Juniorspejdertroppens leder er juniortroplederen, der leder troppen under ansvar over for gruppelederen og gruppebestyrelsen. Til hjælp bør juniortroplederen have en eller flere juniortropassistenter.

2. Juniorspejdertroppens ledere har som opgave i overensstemmelse med korpsets love:

  • At planlægge og lede det daglige arbejde i juniorspejdertroppen i overensstemmelse med spejdermetoden og korpsets arbejdsprogram således, at arbejdet er lærerigt og udfordrende for den enkelte juniorspejder og patrulje.
  • At arbejde på, at medlemmerne stilles over for kirkens budskab og indføres i kristent livssyn i overensstemmelse med deres alder og modenhed.
  • At anvende patruljesystemet således, at patruljelederen i den udstrækning, patruljelederen formår det, har ansvaret for arbejdet i patruljen.
  • At sikre, at flest mulige unge har mulighed for at være juniorspejdere.
  • At lede juniorspejdertroppen i den ånd, som er udtrykt i Spejderloven og gøre sit til, at denne ånd råder blandt juniorspejderne. 
  • At arbejde for, at juniorspejdertroppen er en del af gruppens samlede arbejde og at bidrage til samarbejdet mellem alle gruppens enheder.
  • Juniorspejderne i juniorspejdertroppen deltager i så vid udstrækning, som det er muligt, i planlægningen af juniorspejdertroppens arbejde.

3. Lederne søger stadig dygtiggørelse og fornyelse i dette arbejde i gruppens og distriktets lederkreds, ved at deltage i kurser og ved at samarbejde med andre lokale aktører som f.eks. kirken, skolen, øvrige spejderkorps og andre børne- og ungdomsorganisationer.

4. En juniortropleder bør være fyldt 20 år, en juniortropassistent 18 år.