Distriktet

§ 29. Oprettelse og nedlæggelse

1. Grupper samles af hovedbestyrelsen i samråd med de pågældende grupper i distrikter. Distriktet bør omfatte mindst 15 grupper, 600-800 medlemmer og dække et område, der i videst muligt omfang tager hensyn til særlige, lokale forhold.

2. Hvis et distrikt nedlægges, tilfalder dets materiel og øvrige formue de distrikter, hvortil grupperne i det nedlagte distrikt overflyttes. De distrikter, hvortil grupperne overflyttes, fordeler det nedlagte distrikts materiel og øvrige formue under hensyntagen til antallet af medlemmer i de overflyttede grupper. Hvis et distrikt og alle dets grupper nedlægges, tilfalder dets materiel og øvrige formue KFUM-Spejderne i Danmark.

§ 30. Distriktsmødet

1. Ordinært distriktsmøde afholdes i marts måned i de år, hvor korpset afholder ordinært landsmøde. Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til gruppeledere og gruppebestyrelsesmedlemmer i distriktets grupper.

2. Stemmeberettigede ved distriktsmødet er: Alle ledere i distriktet, distriktskassereren, samt gruppebestyrelsesformænd og kasserere i distriktets grupper, uanset om de er medlemmer eller ej.

Udelukket fra at udøve stemmeret på distriktsmødet er: Medlemmer eller repræsentanter fra grupper, der skylder kontingent fra det foregående eller tidligere år.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og hver deltager kan personligt kun afgive en stemme.

3. Distriktsmødets dagsorden er:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Kandidatliste kan fremlægges (kandidaternes tilsagn skal foreligge).
 • Aflæggelse af beretning for de seneste 2 år til godkendelse.
 • Forelæggelse af regnskab for de seneste 2 år til godkendelse.
 • Forhandling om distriktets arbejde i den kommende periode, herunder indkomne forslag og planer for udvikling og vækst.
 • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af distriktskontingent for de næste 2 år.
 • Valg af distriktsstab.
 • Valg af 2 revisorer til revision af distriktets regnskab.
 • Eventuelt.

4. Den valgte distriktstab konstituerer sig selv i henhold til § 32, stk. 2.
Distriktsrådet godkender konstitueringen.
Distriktsrådet skal godkende eventuelle indsuppleringer undervejs i valgperioden.

5. Ekstraordinært distriktsmøde skal med mindst 14 dages varsel indkaldes, når distriktsrådet ønsker det, eller når mindst 10 % af distriktsmødets stemmeberettigede forlanger det med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet.

§ 31. Distriktsrådet

1. Ansvaret for et distrikt er hos det pågældende distriktsråd. Distriktsrådet forpligter distriktet ved underskrift af distriktschefen, kassereren og yderligere et medlem af rådet.
Såfremt hverken formanden eller kassereren er myndige, kræves det, at det tredje af distriktsrådets medlemmer, der skriver under sammen med formand og kasserer for at forpligte distriktet, er myndig. Er ingen af distriktsrådets medlemmer myndige, udpeger distriktsrådet en myndig person som særligt tegningsberettiget. Distriktet forpligtes herefter ved underskrift af den særligt tegningsberettigede person i fællesskab med formanden og kassereren eller i forening med formanden og et yderligere medlem af distriktsrådet.

2. Distriktsrådet består af distriktets gruppeledere, distriktschefen og distriktsassistenterne. Distriktsrådet kan supplere sig med andre medlemmer for 2 år ad gangen, regnet fra det ordinære distriktsmøde. Distriktschefen er formand for distriktsrådet, som udpeger en kasserer, der som sådan er medlem af distriktsrådet.

§ 32. Ledelse

1. Distriktet ledes af distriktschefen under ansvar over for distriktsrådet.

2. Distriktsstaben består af distriktschef og et antal distriktsassistenter, som vælges for 2 år ad gangen på distriktsmødet. Der kan vælges det antal distriktsassistenter, som distriktsmødet finder nødvendigt.
En af distriktsassistenterne vælges som distriktsuddannelsesleder.

3. Som distriktschef og distriktsassistent kan vælges ethvert medlem af korpset, som er fyldt 15 år på tidspunktet for valget eller forælder/værge til medlemmer, der ikke er fyldt 15 år og har modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit valg modtager dette.

4. Distriktsassistenter og distriktschefer kan kun afskediges af hovedbestyrelsen. Afskedigelse kan alene ske, når særlige grunde taler derfor. Forinden afgørelse om afskedigelse træffes, skal der så vidt muligt gives den pågældende mulighed for at fremkomme med en udtalelse, og afskedigelsen skal begrundes.

5. Distriktsstabens opgave består i under ansvar over for distriktsrådet:

 • At tilbyde aktiviteter, hvor samværet med andre gruppers spejdere og ledere prioriteres højt.
 • At inddrage distriktets ledere og rovere i idéudvikling, planlægning og gennemførelse af arrangementer i distriktet.
 • At medvirke til ekspansionsindsatsen overfor distriktets lokale grupper, herunder lederhvervning.
 • At motivere distriktets ledere til at deltage i lederkurser.
 • At inspirere grupperne til at danne lokale netværk om f.eks. idécentre, senior- og roverarbejde og familiespejder.
 • At afvikle internationale aktiviteter i samarbejde med de grønne centre.
 • Sikre, at der i landsmødeår afholdes valg af 1 deltager til landsmødet valgt af og blandt de over-15-årige medlemmer i distriktet, der ikke er ledere.

§ 33. Økonomi

1. Distriktets regnskab, som føres af distriktskassereren, revideres af de af distriktsmødet valgte revisorer.

2. Regnskabet følger kalenderåret. Den af landsmødet fastsatte korpsafgift for alle korpsets medlemmer betales kvartalsvis forud.