4.3 Ind- og udmeldelse

Alle medlemmer og frivillige skal registreres i det medlemssystem, som KFUM-Spejderne i Danmark stiller til rådighed for grupper og distrikter. Indmeldelse og udmeldelse kan jf. Love for KFUM-Spejderne i Danmark, § 7, stk. 5, 6 og 7 kun ske skriftligt. Det er gruppens/distriktets/korpsets ansvar at sikre, at den enkelte enheds medlemsregister løbende er opdateret.

Indmeldelse

Skriftlig indmeldelse sker til gruppen/distriktet/korpset og kan ske på følgende måder:

  • ved udfyldelse af elektronisk indmeldelsesformular på hjemmeside. Det kan være en formularudarbejdet af den enkelte gruppe eller den formular, der er en del af KFUM-Spejdernes medlemssystem (Medlemsservice).
  • anvendelse af korpsets standardblanket, som kan bestilles hos 55° Nord.
  • via e-mail eller brev fra medlem eller forældre.

Når man modtager en indmelding, skal gruppen/distriktet/korpset sikre sig, at der sendes kvittering til medlemmet og eventuelle pårørende (forældre), som bekræftelse på at medlemmet er indmeldt.

Indmeldelse som ikke sker via korpsets medlemssystem (Medlemsservice), skal umiddelbart efter modtagelsen registreres i korpset medlemssystem (Medlemsservice), for at have gyldighed.

Ved indmeldelse skal medlemmet som minimum oplyse navn, adresse og fødselsår. For medlemmer under 15 år anbefales at registrere kontaktoplysninger på en eller flere af forældrene.

Udmeldelse

Ved udmeldelse er der ikke særlige formkrav. Tidspunktet for udmeldelsens ikrafttræden er tidspunktet for modtagelsen af udmeldelsen.

Når der registreres en udmeldelse, skal gruppen/distriktet/korpset ved e-mail/brev gøre medlemmet opmærksom på, at medlemmet er udmeldt af gruppen med oplysning om dato for udmeldelse.

Overflytning

Overflytning mellem grupper/distrikter i korpset opfattes som en udmeldelse af den oprindelige enhed og indmeldelse i en ny. Der skal derfor gives en skriftlig udmeldelse til den gamle enhed samt en skriftlig indmeldelse til den nye enhed. Stamdata flyttes via medlemssystemet (Medlemsservice) fra den gamle enhed til den nye.

Indmeldelse og samtykkeerklæring

Download indmeldelsesblanketten

Mangler du en indmeldelsesblanket, kan du udfylde den online og printe den.

Grupper kan bestille nye indmeldelsesblanketter gratis hos 55°Nord, hvor den findes i trykt i blokke med 50 stk. Den har varenummer 646000.

pdf imageDownload
Samtykkeerklæring

Som tillæg til indmeldelsesblanketten skal spejderen/forælderen udfylde en samtykkeerklæring, som er nødvendig for bl.a. at behandle at helbredsoplysninger.

pdf imageDownload