Undgå at gruppebestyrelsen bliver et ledermøde, hvor I planlægger spejderarbejdet i detaljer. Udnyt i stedet, at I er en bestyrelse med mange forskellige kompetencer, og husk at dreje fokus fra det ugentlige spejderarbejde til det mere omkringliggende arbejde.

”Nu ved jeg, hvad der er min opgave, nej hvor er det fedt”. 

Citatet kommer fra en bestyrelsesformand, der i flere måneder havde været valgt i en gruppes bestyrelse - også kaldet gruppebestyrelsen. 

Gruppen havde ubevidst arbejdet med ”plejer”, hvilket havde betydet, at gruppebestyrelsesmøderne mest af alt var ledermøder, hvor der var en par forældre tilstede. 

Omdrejningspunktet på møderne var den ugentlige drift af spejderiet og de kommende spejderture og arrangementer. Det er selvfølgelig ikke overraskende, for det er jo netop her, de frivillige ledere henter deres energi - i arbejdet med ungerne.

På en leder/gruppebestyrelses-weekend rettede man fokus på gruppebestyrelsens organisering samt rollefordeling, og ved denne lejlighed fremkom ovenstående citat.

En anden central pointe blev, at spejderlederne fokus netop skal være på arbejdet med børn og unge. Mens de forældrevalgte i gruppebestyrelsen skal holde fokus på det omkringliggende arbejde. 

Det vil sige sikre: 

  • At de fysiske rammer er tilfredsstillende
  • At gruppens ledere er motiverede og bliver anerkendt for deres bidrag
  • At gruppens værdiskabende aktiviteter bliver synlige for det omkringliggende samfund
  • At gruppen har det fornødne økonomiske råderum. 

Man kan på sin vis godt sammenligne gruppebestyrelsens arbejde med den velfungerende patrulje. Man er alle forskellige og har styrker og svagheder. Tilsammen er man stærk, ikke mindst fordi alle har en opgave og et ansvar, som de andre stoler på, at man kan indfri.

Dermed ikke sagt at gruppebestyrelsen skal i gang med patruljesærpræg og stander.

Men en snak om hvad den enkelt brænder for, og hvad vedkommende drømmer om at bidrage med til fællesskabet er måske ikke noget dårligt udgangspunkt for arbejdet i den nyvalgte gruppebestyrelse.