Krænkelser og overgreb

Alle børne- og ungdomsorganisation kan komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser og overgreb mod børn eller besiddelse af børnepornografisk materiale. KFUM-Spejderne arbejder åbent og aktivt for at forebygge dette. 

Samværsregler 

I 2018 vedtog vi, at alle grupper skal udarbejde samværsregler og opdatere dem en gang om året. Samværsregler skal indeholde regler om, hvordan man omgås i spejdergruppen. Reglerne skal først og fremmest beskytte spejderne, men reglerne beskytter også ledere, da der med gode retningslinjer aldrig kan være tvivl om, hvad der foregår. 

Samværsregler giver en fælles forståelse af, hvordan vi omgås hinanden og skaber en atmosfære i gruppen, hvor det er naturligt og accepteret at tale om, hvordan både den enkelte og gruppen lever op til de fælles spilleregler, I har aftalt. Det er vigtig at definere de regler, der giver mening for netop jeres spejdergruppe.

Reglerne skal være enkle og entydige, og de skal være anvisende og ikke formanende. Reglerne skal styrke tilliden i ledergruppen, så der aldrig kan være tvivl om en leders hensigter. Når reglerne skal opdateres, er det vigtigt, at I igen tager dialogen i ledergruppen, så alle har mulighed for at give deres mening til kende, og så reglerne løbende bliver tilpasset til gruppens virkelighed. Når der kommer nye ledere, er det vigtigt, at de introduceres til gruppens samværsregler, og at de er indforstået med at overholde disse. Ligeledes er det altid en god idé at spørge ind til tidligere medlemsskaber og fx indhente en reference i andre foreninger.

Det er vigtigt, at alle kender samværsreglerne, og at de er tilgængelige i spejderhuset, så man altid kan henvise til dem, hvis der er nye ledere, medhjælpere eller nysgerrige forældre. Nogle grupper vælger også at lægge deres regler på hjemmesiden.

Materialer til at starte samtalen

KFUM-Spejderne har udgivet materialet Trivsel og Tryghed sammen med bl.a. De grønne pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, FDF og KFUM og KFUK i Danmark.

Materialet består af to dele:

  • Et hæfte med en introduktion til emnet, 
  • 12 samtalekort med konkrete cases og dilemmaer, som kan bruges som udgangspunkt for en snak på fx et ledermøde.

Når Grænser Brydes

Materialet “Når grænser brydes” er udviklet med henblik på at få gang i snakken om grænsebrydende adfærd eller kommunikation børn, unge og voksne imellem i foreninger, idrætstilbud, skoler mm. Kampagnen er todelt og henvender sig henholdsvis til børn og unge og den voksne. 

Børneattester

En børneattest - også kaldet samtykkeerklæring - er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år, såsom overgreb eller besiddelse af børnepornografi. Børneattesten hentes hos Det Centrale Kriminalregister, og er en måde at sikre, at vi hos KFUM-Spejderne ikke har tidligere straffede personer, som er i kontakt med vores spejdere.

Det er vigtigt, at kontrollen i Det Centrale Kriminalregister ikke bliver til en falsk sikkerhed. Svaret viser kun om den undersøgte tidligere har været dømt for seksuelle overgreb mod børn eller besiddelse af børnepornografi, men siger ikke noget om tidligere mistanker eller sigtelser. Derfor har KFUM-Spejderne også vedtaget, at alle grupper skal have samværsregler som en forlængelse af den lovpligtige indsats mod overgreb og krænkelser. Desuden kan det være en god idé, at gruppen indhenter børneattester hver anden til tredje år for løbende at følge op på, at ingen er dømt. 

Hvem skal der hentes attester for?

Det er lovpligtigt at indhente en børneattest på personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, har direkte kontakt med børn under 15 år, og hvis kontakten har karakter af fast tilknytning. Det gælder altså alle spejderledere. Der skal desuden indhentes samtykkeerklæring fra alle medlemmer og medhjælpende ikke-medlemmer fra det fyldte 15. år, hvad enten disse i forvejen er medlemmer, overflyttes fra en anden gruppe/distrikt eller er nye medlemmer af korpset.

Der skal indhentes samtykkeerklæring senest

  • tre uger efter, at personen har fungeret og fortsat skal fungere i en sammenhængende periode på mere end en uge eller
  • når personen har hjulpet til i spejderarbejdet tre eller flere gange i løbet af tre måneder.

Sådan indhenter du børneattester

Er du leder, kan du se her, hvordan du indhenter børneattester på dine ledere. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte korpskontoret på info@kfumspejderne.dk eller telefon 70102666

Mistanke om overgreb

Hvis I/du har mistanke om, at en leder har begået overgreb, er det vigtigt, at tage den alvorligt. Ved mistanke om seksuelle overgreb skal den, der har gjort iagttagelsen straks rette henvendelse til gruppelederen eller bestyrelsesformanden. Det anbefales, at man nedskriver de iagttagelser, der er blevet gjort. 

Har man en mistanke eller måske en dårlig mavefornemmelse, er det vigtigt, at man reagerer og ikke står alene med den. Måske står andre i samme situation som dig. Hvis mistanken alene bygger på løse rygter og tvivlsomme iagttagelser, må det nøje overvejes, om det mest rimelige for alle parter i første omgang er at drøfte forholdene med den mistænkte.

Hvis gruppelederen eller bestyrelsesformanden vurderer, at der kan være tale om andet end grundløse rygter, rettes henvendelsen til korpsets kriseberedskab, der rådgiver om det videre forløb, herunder:

  • kontakt til den krænkedes forældre 
  • drøftelse med den mistænkte
  • politianmeldelse og kontakt til sociale myndigheder
  • information til øvrige ledere, forældre og spejdere
  • evt. kontakt til pressen

Hvis man vurderer, at der er grundlag for at indgive politianmeldelse, skal dette ske hurtigst muligt, og den krænkedes forældre skal straks orienteres herom. Undlad at spille detektiv og overlad i stedet opklaringsarbejdet til politiet og de sociale myndigheder. I tilfælde af en politianmeldelse skal generalsekretæren altid informeres, og den mistænkte leder suspenderes med øjeblikkelig virkning, indtil en eventuel straffesag er afgjort. Falder der dom i sagen, ekskluderes personen som medlem af korpset.

Det er generalsekretæren, der udtaler sig til pressen, hvis pressen henvender sig vedrørende en pædofilianklage. Alle bør derfor henvise til generalsekretæren.

Hvad siger loven?

Når man arbejder med samværsregler, børneattester og forebyggelse af krænkelser og overgreb, kan det være nyttigt at vide, hvad loven siger om emnet.

Straffeloven 

§216 Stk. 2: For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år. 

§222; Den, som har samleje med et barn under 15 år straffes med fængsel indtil 8 år.

§222 Stk. 3; Straffen kan skærpes, hvis det er sket ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed.

Træner- og skolelærerparagraffen (forhold til børn og unge, som er betroet én) 

§ 223; Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år. 

Stk. 2; Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje. 

Kommentar: Når man er træner, skolelærer eller lign. funktion har man fået betroet det pågældende barn til undervisning. Det er derfor ulovligt for en spejderleder at have samleje med en person under 18 år, som man er leder for. Det har ingen betydning for lovligheden, at personen under 18 selv er villig eller selv opfordrer til seksuelt samvær. Bestemmelserne gælder uanset, om det er med en person af samme køn.

§ 225; Bestemmelserne §§ 216-223 gælder også, hvis der er tale om andet seksuelt forhold end samleje.

Blufærdighedskrænkelse

§ 232; Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Børnepornografi

Udbredelse: § 235; Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre porno-grafiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. 

Besiddelse: Stk. 2; Den, som besidder eller mod vederlag eller gør sig bekendt med pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Serviceloven

§ 154; Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. 

Kommentar: At få kendskab til kan her også betyde at være ret sikker på

Spejdergruppen er omfattet af den almindelig underretningspligt, som gælder for alle borgere. I skal derfor reagere og foretage underretning til kommunen (socialforvaltningen), hvis I bliver opmærksomme på et sådant forhold. Spejderledere har tæt kontakt til mange børn og unge, og derfor stilles der krav om en særlig opmærksomhed og handling fra vores side ved mistanke om, at et barn ikke trives på grund af de omstændigheder, der svarer til paragraffen. Men spejderledere er hverken uddannede fagpersoner eller ansatte og har derfor ikke såkaldt skærpet underretningspligt.

 

Rådgiving til børn, forældre og ledere

Børnetelefonen – for børn og unge

Alle børn og unge kan ringe eller chatte med Børnetelefonen. Samtalerne kan være anonyme, hvis barnet ønsker det.

Læs mere her, og se åbningstider.

Forældretelefonen – for voksne om børn

Forældre kan ringe til forældretelefonen med spørgsmål til fagpersoner om børn. 

Læs mere her, og se åbningstider.